הלש םורופב tatu :םש
22:27 15/07/18 :ךיראת
םירבד המכ :אשונ
:העדוה
.תקרוזש היה אל וזש תנעוט איה .הקק תרבג םע ףוסב רביד tatu
קרז ילוא .יכיספ ירה אוה .תעדוי אל איהו קרוז הקק ןודא ילוא
.ליגרה חפל וקרזנ תלדה דיל ויהש תויקשה ןכא .לומתא

םיעסונ םא דיגהל םהל רמא tatu .ל"וחב התיהש הסמיס תריידה
.ל"וחל
,תיב דעו ידמ רתוי ומליש םהש הנעט
.רבעש שדוח םהל דירוה tatu ירה לבא
.הל הנע אל
:תובוגת

(02:24 16/02/19) הלש םורופב tatu \ תניירוחמה החישה תא רביד tatu לזאזעל המ ליבשב    
(01:50 16/02/19) הלש םורופב tatu \ עדוי היה םא תרחא םירבד ןנכתמ היה tatu ךיא    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא