הלש םורופב tatu :םש
22:27 15/07/18 :ךיראת
םירבד המכ :אשונ
:העדוה
.תקרוזש היה אל וזש תנעוט איה .הקק תרבג םע ףוסב רביד tatu
קרז ילוא .יכיספ ירה אוה .תעדוי אל איהו קרוז הקק ןודא ילוא
.ליגרה חפל וקרזנ תלדה דיל ויהש תויקשה ןכא .לומתא

םיעסונ םא דיגהל םהל רמא tatu .ל"וחב התיהש הסמיס תריידה
.ל"וחל
,תיב דעו ידמ רתוי ומליש םהש הנעט
.רבעש שדוח םהל דירוה tatu ירה לבא
.הל הנע אל
:תובוגת

(12:34 10/12/18) הלש םורופב tatu \ הרצק למשח תקספה ,יוו יוא    
(02:29 10/12/18) הלש םורופב tatu \ הפצוחה הפיאמ ,םיהלא ,הפצוחה הפיאמ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא