הלש םורופב tatu :םש
03:48 25/05/19 :ךיראת
ונקותש םיגאב ינימ לכ ויה רבכ :אשונ
:העדוה
,תובוגת תוארל היה רשפא יאש
.תובוגת הברה תוארל היה רשפא יאש
םע תויעבה לש רופיסה ליחתה ,םושלש -לומתאמ רבכש ןיינעמ
,תוארתהה
.תוארל רשפא היה דוע ןפוא והשזיאב לבא
.לזאזעל:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא