הלש םורופב tatu :םש
03:48 25/05/19 :ךיראת
ונקותש םיגאב ינימ לכ ויה רבכ :אשונ
:העדוה
,תובוגת תוארל היה רשפא יאש
.תובוגת הברה תוארל היה רשפא יאש
םע תויעבה לש רופיסה ליחתה ,םושלש -לומתאמ רבכש ןיינעמ
,תוארתהה
.תוארל רשפא היה דוע ןפוא והשזיאב לבא
.לזאזעל:תובוגת

(21:17 17/06/19) הלש םורופב tatu \ םמש חמי ,םיניירוחמה    
(21:18 17/06/19) הלש םורופב tatu \ ולש תונועגשה םע tatu -ל השק יכה       
(21:19 17/06/19) הלש םורופב tatu \ אצמנ ןיירוחמה םג       
(23:45 17/06/19) הלש םורופב tatu \ ומש חמי ,םיניירוחמה       
(22:05 17/06/19) הלש םורופב tatu \ tatu לש המשנב םיניירוחמה ןמזה לכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא