הלש םורופב tatu :םש
04:00 25/05/19 :ךיראת
ארח הזכ ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
.םייוסמ ןפואב תוארתה םגו םינוטרס םגו ר'גנסמה חתפנ לומתא
.לזאזעל
.הז הככ
.רחואמ ךכ לכ רבכ
.לזאזעל:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא