הלש םורופב tatu :םש
04:26 25/05/19 :ךיראת
רחואמ ךכ לכ רבכו :אשונ
:העדוה
.םיעוריאה תא האור אוהו חתפנ קובסייפהש רקיעה
.תושעל המ ןיא
והשמ תושעל ןתינ םא ןיבהל הסינ אוהו הייופצ ול הייעב ול הצצ
.וישכע:תובוגת

(21:17 17/06/19) הלש םורופב tatu \ םמש חמי ,םיניירוחמה    
(21:18 17/06/19) הלש םורופב tatu \ ולש תונועגשה םע tatu -ל השק יכה       
(21:19 17/06/19) הלש םורופב tatu \ אצמנ ןיירוחמה םג       
(23:45 17/06/19) הלש םורופב tatu \ ומש חמי ,םיניירוחמה       
(22:05 17/06/19) הלש םורופב tatu \ tatu לש המשנב םיניירוחמה ןמזה לכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא