הלש םורופב tatu :םש
04:26 25/05/19 :ךיראת
רחואמ ךכ לכ רבכו :אשונ
:העדוה
.םיעוריאה תא האור אוהו חתפנ קובסייפהש רקיעה
.תושעל המ ןיא
והשמ תושעל ןתינ םא ןיבהל הסינ אוהו הייופצ ול הייעב ול הצצ
.וישכע:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא