הלש םורופב tatu :םש
04:28 25/05/19 :ךיראת
םיעוריא תוארל לוכי אוה ,עגריש :אשונ
:העדוה
.תוארל לוכי
,ולש םייחל חכ ול ןיא
.תונועגש אלמ ול שי
.תונועגש אלמ
.השילג שיש רקיעה
.רחמ רתפי הז םואתפ ,תאז לכב ילואו
.םירקמ רבכ ויה ירה:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא