הלש םורופב tatu :םש
15:15 12/06/19 :ךיראת
רקובב עבראב החיבנ התיה ,ארח הזיא :אשונ
:העדוה
.ינפל תצק ילוא
.תועש ,תועש ךפהתהו ררועתה tatu
.והשמו עבשב טעמ דוע ןשי הארנכ
.ךפהתה תועש
.םמש חמי .םיניירוחמה לש םמש חמי
.טקש וישכע

,תוחפ תצק וישכע .ינבצע tatu
.ףייע אוהש קר
.תנברוחמ הגוע הנק בושש םיבצע ןומה ףטח
.ול עיצה תוגועהמ הז
םיקומיצ הב שי .הנקש תמדוקה תנברוחמה הגועל המוד הזו חתפ זאו
.ןדעמ אל ללכב .ןדעמ אל ללכב איהו
.לזאזעל
.לזאזעל ,ןכ
.ןיימדמ אוה ילואש בשח
.המיעט התיה אל איהו בער היה אוה
.יוציפ שורדל ןכ טילחה זאו התיא קנחהל בשח ןושארה עגרב
.הלש ףסכה תא ול ונתנ זא
.לזאזעל ,ןכ .לזאזעל

.ולאה תוגועה תא רתוי הנקי אל אוה
.סאלח
.רתוי הנקי אל:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא