הלש םורופב tatu :םש
15:15 12/06/19 :ךיראת
ול ערו ףייע tatu :אשונ
:העדוה
,ולש םייחה תא אנוש אוהו
.אנוש ,אנוש ,אנוש
.לזאזעל:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא