הלש םורופב tatu :םש
15:17 12/06/19 :ךיראת
בתכ אל אוה המ :אשונ
:העדוה
עגנ אוהו וילא עיגה היבגל תונועגש ול שיש הכימשה תויוכפהתהבש
.הב
.רחא דצב התיהש קר ,הטימה לע ירה איה
.תונועגש יפל םהב תעגל רוסאש םיצפח tatu לש הטימב ,ןמאי אל
אל לוכי אל אוהו ינפל םויה ןועגישב לוכאל המ רבכ ול ןיאו
.רעישה תא עובצל
.תונועגש דועו תונועגש דוע ,הז ירחאו
.היה אל םדוק ,ער םואתפ וישכע

.אנוש .ולש םייחה תא אנוש ,אנוש ,אנוש tatu:תובוגת

(12:45 18/10/19) הלש םורופב tatu \ tatu -ל היהש ףסכה רורב אל    
(01:50 18/10/19) הלש םורופב tatu \ אלפנ ,אלפומ טקש ,טקש היה םדוק    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא