הלש םורופב tatu :םש
15:17 12/06/19 :ךיראת
בתכ אל אוה המ :אשונ
:העדוה
עגנ אוהו וילא עיגה היבגל תונועגש ול שיש הכימשה תויוכפהתהבש
.הב
.רחא דצב התיהש קר ,הטימה לע ירה איה
.תונועגש יפל םהב תעגל רוסאש םיצפח tatu לש הטימב ,ןמאי אל
אל לוכי אל אוהו ינפל םויה ןועגישב לוכאל המ רבכ ול ןיאו
.רעישה תא עובצל
.תונועגש דועו תונועגש דוע ,הז ירחאו
.היה אל םדוק ,ער םואתפ וישכע

.אנוש .ולש םייחה תא אנוש ,אנוש ,אנוש tatu:תובוגת

(21:17 17/06/19) הלש םורופב tatu \ םמש חמי ,םיניירוחמה    
(21:18 17/06/19) הלש םורופב tatu \ ולש תונועגשה םע tatu -ל השק יכה       
(21:19 17/06/19) הלש םורופב tatu \ אצמנ ןיירוחמה םג       
(23:45 17/06/19) הלש םורופב tatu \ ומש חמי ,םיניירוחמה       
(22:05 17/06/19) הלש םורופב tatu \ tatu לש המשנב םיניירוחמה ןמזה לכ    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא