הלש םורופב tatu :םש
22:51 12/06/19 :ךיראת
םמש חמי ,םיניירוחמה :אשונ
:העדוה
.ותיא רבדמו ןיירוחמה תא שגופ tatu זא
.רלוקב טעמ שמתשמ אוהש רבתסמ
.םיחבונ םיבלכה ןכל ,והז זא
.ומש חמי

רמוא אוה ,ריעצ ליגב ומכ אל הנישה רגובמ ליגבש רמוא tatu -שכ
.רודכ תחקל tatu -ל
.ררועתמ tatu ולש םיניירוחמה םיבלכה ללגב .תמאב ,ונ

.תלדה תא רוגסל tatu -ל רמוא אוה
.החותפ התיה דימת דימת תלדה ,ןכ ינפלש ול רמא אל tatu -ש לבח
.הניש רדחב ןולחה תא חותפל לוכי אל אוהש ול רמא ירה
,קחוצ אוה ,שערהמ טלמהל ןויסינה םע ןשי אוה ךיא ראתמ tatu -שכ
.ומש חמי
,ולש רבח tatu -ש בשוח אוה
.םהלש רבח תויהל הצור tatu -ש וליאכ .החפשמה תא ריכהל עיצמ

,העצה ול שי זאו
.ריקה לע םיציב תוינבת םישי tatu -ש
.ומש חמי
.לקש 500 קר הז .םישיש והשימ איביש
.ולש הרידה לעבמ שקבי tatu -ש

.ומש חמי .תומיש .ומש חמי
םע םילוח תיבב איה וישכעש ,איהל יושנ טעמכ רבכ ללכב ולש אבאו
.לודיגו תקלד
.ןיינעמ אל שממ .tatu תא ןיינעמ הז המ
.םמש חמי .םמש חמי .דמול אל תמאב ,דליהו
,תויהל לוכי דליה זא ,יושנ אוה םא זא
.ןמזה לכ תויהל לוכי דליה ,לזאזעל ,לזאזעל
.םמש חמי

,והשפיא וכלה םה וישכע
.טקש שי זא

םימו הקימונוקא ךפש אוהו הטמל תוגרדמ רדחב הניתשה הבלכהו הא
.ךלכולמ ליבשהש רדסב הזש וליאכ ,ליבשל הז תא ףרגו
.לעוג הזיא .םמש חמי

.הניגב םינברחמ אל םיבלכהש חוטב אלו
.חוטב אל

םיבלכה ללגב בוט בוט הניש רדחב ומצע תא רוגסל ךירצ tatu המל
,םהלש םיניירוחמה
.םיבצעמ ץצופתמ tatu
.םירודכ תחקל ךירצ אוה המלו
תלדהמ םג אוה שערה ,ירה ,םיציב תוינבתה םע יליבד שממ הזו
.םוקמ לכמ ,ןולחהו
.ודיל שממ הז
.םמש חמי

.וישכע ינבצע רתוי היהנ tatu
.ותומיש
.םמש חמי
.ולאה םישנאה תא אנוש ,אנוש ,אנוש tatu ךיא
.וילע הלפנ הרצ וזיא

לש ומש חמי .ןשי אוה ךיא ראית tatu -שכ ,ומש חמי ,קחצ אוה ךיא
.קחצ ךיא ,ארחה
םיבלכהו םהלש םינברוחמה םיבלכה ללגב הככ ןשי tatu ירה
.םללגב םינברוחמ:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא