הלש םורופב tatu :םש
23:27 12/06/19 :ךיראת
ךשמה :אשונ
:העדוה
,ןושאר םגו
.הז תוחפל ,לסרפוש לש יארשאה לש לקש 10 -ה תא tatu -ל םיריזחמ

,ישיש םגו
הנקש ,אמגודה םע ההכ הלוחכה הצלוחה תא הנושאר םעפ שבל tatu
.הלודג תצק איה .הקוריה הצלוחהו הלמשה םע דחי


,תבש םוי
.טקש .רחואמ ןושיל ךלוה tatu
.םימי םתואב טקש היה
ולש םייחל רזחש הזש האור זאו יפיפ תושעל יצחו עשתב םק אוה
.רשקתה םהמ אציו
החורא םהל שי ללכבשכ ,לויטה םע ותוא עגשמ אוהו וילא רשקתמ אוה
.ולש הרבחה לש םירוהה לצא
.הנישהמ אציו טעמ דואמ ןשי tatu
רחא פמרט שי םא תוארל סנכנ אוה
החיש הארנכ םתס ,ףוסב אצוי אלש והשימ םע העשמ הלעמל רבדמ זאו
.תרתוימ
.תצק ןשי tatu ,ףוסב
.איפקמ ראשהו רשב תצק םגו ןושלהמ ראשנש המ תא לכוא tatu
.ןד ינבל ולש המיטסופהו הרילוחה םע עסונ tatu
.לכוא ןיאו בער אוה
.הנוזת לע האצרהל סנכנ tatu
.םישנא םע רבדמו ץוחב בשוי ,הז ירחא
.דיספהש לויטה לע סאובמ אוה ןמזה לכ
התושו הז תא לכוא אוהו תולפוו םיטיווקסיב םיאיבמ תוצח תארקל
.טושפ הת

,םילקש 59.5 השוע אוה םיקובקבב
.60.5 אצוי קינצופישה ול ןתנש לקש סולפ
:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא