הלש םורופב tatu :םש
23:47 12/06/19 :ךיראת
דוע בותכל הצר המ רכוז קוידב אל tatu :אשונ
:העדוה
ללכב אוה .ןיטולחל ךאוד ובניירב ותיא היהש הז םע רשקהש בתכ אל
.רבד םוש םזוי אל ללכב .רשקתמ אל
.םוי לכ טעמכ םירבדמ ויה םעפ ךיא

.לזאזעל
.םינברוחמ םייח וליא
ןיירוחמהמ עגרנ אל דוע tatu
.רפוסל םיקובקבה תא ול חקת tatu -ש הצור רגובמה ןיירוחמהו
.תומוק יתש הז תא בחס tatu -ש קיפסמ אל
.ןתי המ רמוא אל
םילודג םיקובקב ולא .ול בוחסת םניח tatu -ש בשוח המ ,תמאב ונ
.םידבכו

,ריעצה ןיירוחמהו הא
אוהש המל ,םהלש הדישה תא ואיצויש ןכזעטלא הזיאל דיגת tatu -ש
.דיגי אל
.רבדמ אל tatu המל
.הז תא תושעל ךירצ tatu ,המ
.םניחב הז תא השעי והשימש ,בשוח אוה המו
.םניח הז תא השעי והשימ ,הרוחב וז םאש בשח ,הא
.םמש חמי
.טקש וישכע
םיבלכל גאדיש םימעפ ןומה ול רמא tatu
.תמאה וז .טקש רתוי היהנ ,תמאהו
.טקש רתוי היהנש
,תיבב ויה אלשכ זאו
.תוחיבנ אלמ ויה םיימוי ינפל םואתפ
.םמש חמי

,רבכ םא
,הזה רישכמה תא הנקי tatu
.רבכ םא
.םואתפ המ .םיציב תוינבת םואתפ המ

.שפיט הזיא
םיציב תוינבת המוצע הדובע תויהל הלוכי וז
.הסכיפ .ךלכולמו ליעגמ הזו רוזעי הזש בשוח אל tatu וליפאו
.ומש חמי .תומיש .ןיירוחמה תומיש
ןשי ךיא ראית tatu -שכ קחצ ךיא
,רדחב ומצע תא רוגסל ךירצ tatu המלן
.ןאכ םהש זאמ השוע אוהש המ
.ומצע תא רגוס היה אל טעמכ םעפ ףא
.ןגזמה תא ליעפהשכ ילוא .חותפ היה טעמכ דימת
.םמש חמי:תובוגת

(00:48 17/09/19) הלש םורופב tatu \ וישכע וחבנ םירוראה םיבלכה    
(00:25 17/09/19) הלש םורופב tatu \ ץחלבו ןושיל חילצמ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא