הלש םורופב tatu :םש
17:42 16/06/19 :ךיראת
וישכע רבדמ ,ןיירוחמה לש ומש חמי :אשונ
:העדוה
.ארחה דבוע המכ
.תומדקומה םירהצה תועשב אב ,רקובב ךלוה
?ארחה דבוע המכ
.ןיירוחמה דליה םע רבדמו דבוע אל םויה בור

.שער ול שיו םינשי תוחול לע רובעל הצור tatu
.םמש חמי .םמש חמי
.ודיל ריק םה ,לזאזעל
.םמש חמי

.ןמזה לכ אצמנ ןיירוחמה דליהו
.ןמזה לכ
.הפ רג שממ .הפ רג רבכ
.םמש חמי:תובוגת

(12:45 18/10/19) הלש םורופב tatu \ tatu -ל היהש ףסכה רורב אל    
(01:50 18/10/19) הלש םורופב tatu \ אלפנ ,אלפומ טקש ,טקש היה םדוק    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא