הלש םורופב tatu :םש
17:42 16/06/19 :ךיראת
וישכע רבדמ ,ןיירוחמה לש ומש חמי :אשונ
:העדוה
.ארחה דבוע המכ
.תומדקומה םירהצה תועשב אב ,רקובב ךלוה
?ארחה דבוע המכ
.ןיירוחמה דליה םע רבדמו דבוע אל םויה בור

.שער ול שיו םינשי תוחול לע רובעל הצור tatu
.םמש חמי .םמש חמי
.ודיל ריק םה ,לזאזעל
.םמש חמי

.ןמזה לכ אצמנ ןיירוחמה דליהו
.ןמזה לכ
.הפ רג שממ .הפ רג רבכ
.םמש חמי:תובוגת

(23:26 16/07/19) הלש םורופב tatu \ הלילב קלוד ררוואמה תא חכש tatu    
(21:20 16/07/19) הלש םורופב tatu \ רחואמ לכא ,בער אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא