הלש םורופב tatu :םש
22:13 16/06/19 :ךיראת
םתוא עומשל הצור אל tatu ,םיניירוחמה :אשונ
:העדוה
.םתוא עומשל הצור אל
.אצמנ ןמזה לכ ןיירוחמה דליהו ץצוח קד ריק ,הריד התוא טעמכ
.לזאזעל
.לזאזעל ,ןכ

.םיניירוחמה תא עומשל הצור אל
.הלילב םג ,צ"החא םג
.הלילב רחואמ דע תויהל לוכי םג הזו
.ומש חמי .ןיירוחמה דבוע ישוקב אוהש םשור השוע:תובוגת

(12:45 18/10/19) הלש םורופב tatu \ tatu -ל היהש ףסכה רורב אל    
(01:50 18/10/19) הלש םורופב tatu \ אלפנ ,אלפומ טקש ,טקש היה םדוק    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא