הלש םורופב tatu :םש
22:13 16/06/19 :ךיראת
םתוא עומשל הצור אל tatu ,םיניירוחמה :אשונ
:העדוה
.םתוא עומשל הצור אל
.אצמנ ןמזה לכ ןיירוחמה דליהו ץצוח קד ריק ,הריד התוא טעמכ
.לזאזעל
.לזאזעל ,ןכ

.םיניירוחמה תא עומשל הצור אל
.הלילב םג ,צ"החא םג
.הלילב רחואמ דע תויהל לוכי םג הזו
.ומש חמי .ןיירוחמה דבוע ישוקב אוהש םשור השוע:תובוגת

(23:26 16/07/19) הלש םורופב tatu \ הלילב קלוד ררוואמה תא חכש tatu    
(21:20 16/07/19) הלש םורופב tatu \ רחואמ לכא ,בער אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא