הלש םורופב tatu :םש
22:25 16/06/19 :ךיראת
ומש חמי ,ןיירוחמה ,תספרמל אצוי tatu :אשונ
:העדוה
.והשימ םע רבדמ אוה ."םידלי ךל היהי"
."הזמ תדמלש רקיעה" -םדוק רמא המ ,הא
.הזה אשונה לע אקווד ,ומש חמי
.ךמעה לש ךמע אוה
.הצור tatu המ

.ולש המשנב ןייורחמה
.ומש חמי
.ןמזה לכ ותוא עומשל ךירצ
.ומש חמי .תיבב עוקת ןמזה לכ המל .והשמ וא תולבל אצוי אל המל:תובוגת

(12:45 18/10/19) הלש םורופב tatu \ tatu -ל היהש ףסכה רורב אל    
(01:50 18/10/19) הלש םורופב tatu \ אלפנ ,אלפומ טקש ,טקש היה םדוק    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא