הלש םורופב tatu :םש
22:25 16/06/19 :ךיראת
ומש חמי ,ןיירוחמה ,תספרמל אצוי tatu :אשונ
:העדוה
.והשימ םע רבדמ אוה ."םידלי ךל היהי"
."הזמ תדמלש רקיעה" -םדוק רמא המ ,הא
.הזה אשונה לע אקווד ,ומש חמי
.ךמעה לש ךמע אוה
.הצור tatu המ

.ולש המשנב ןייורחמה
.ומש חמי
.ןמזה לכ ותוא עומשל ךירצ
.ומש חמי .תיבב עוקת ןמזה לכ המל .והשמ וא תולבל אצוי אל המל:תובוגת

(23:26 16/07/19) הלש םורופב tatu \ הלילב קלוד ררוואמה תא חכש tatu    
(21:20 16/07/19) הלש םורופב tatu \ רחואמ לכא ,בער אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא