הלש םורופב tatu :םש
23:52 16/06/19 :ךיראת
ינויב 9-15 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ :אשונ
:העדוה
,ןושאר םוי
.ןד ינבב אצמנ tatu
.תולפאוו םיטיווקסיב דועו הטספ ואיבה והשיתמ
.הטמל םירישל דרוי אוה ,תחאב
.ינימ לכ אלא ,תשדוקמ הריש אל
םגו ריש םע ןועגיש tatu -ל שישכ ,עפומה ליחתמ ,עברו םייתשב
,התוא בהא אל םלועמ ,הככ
.הביתכ תנדסל דרוי אוה
דואמ ,ינש דצמ .םירחא תמועל ןכסמ אוהש ,ער ול השוע ,דחא דצמ
.םיבתוכ םישנא ךיא לש חותינה ןיינעמ
.ןמזה ינפל אצויו עונלוקהמ םיעטק לע האצרהל סנכנ ,הז ירחא
.הניבג תגועו סקרוב ואיצוה
.רחואמ שממ .םיזז והזו
.תצק ןשי אוהו טקש היהש לזמ ,רקובה תארקל ןושיל ךלה tatu
ותוא ריאשמש ליבדה םע רבדמ ,םיטרס סובוטוא תקשה לש עוריא האור
.ריוואב
דואמ היה .הקומע הנישמ םקו ליבדה ללגב ררועמ ןועש םש tatu
.אל ,הז ירחא ול רמוא ,דימת ומכ ,ליבדהו .טעמ ןשי יכ ףייע
.ולש הרבחהו םהמ אציו ולש םייחל רזחש הזל עיצמ אוה
.םשל םיעסונ זא
.םיענ אל םוקמ .קערד עוריא םש
.םיארתירא םידלי אלמ
.ןרוקופופ תצק לכוא
הזש ןיבהש ירחא ,לעמ המודא הביר םע זרוא לש הזכ חוניק ןימ םג
.הקפהה לש היה
טרס דועו םוגרתה תא האור אל אוהש טרס
.םירזוח זאו
םהמ אציו ולש םייחל רזחש הזמ העיסנב לעגנ ךכ לכ tatu -ו הא
.ףאב ןמזה לכ טטחמש

,ינש םוי
תוחיבנ דוע ,הז ירחאו עבש ינפל תוחיבנב ותוא וריעה םיבלכה
.תוחיבנ דועו
.ינבצע ותוא השוע הז
.עיגה ןיירוחמה דליה
ול השוע הזו עגמ תואנדסל ךלוהש הז סייפהמ ותוא קחמש הלגמ tatu
ער
.יארשא שדוח לע רובעל םייסמ tatu
.שער הברה השוע ןיירוחמה דליה

,ישילש םוי
.דליל ארוקו קפוד ,יצחו רשע םייתשב עיגמ ןיירוחמה.ןויקינ
.תינוכמ וזיא םע הטמל היה םגו
.ברעב היזיולט םג התיהו

,יעיבר םוי
.תועש ךפהתהו ררועתה tatu -ו עבראב החיבנ התיה הלילב
.והשמו עבשב תצק דוע ןשי ,הארנכ
.הב עגנ אוה ,ךבסותמ אוהש הכימשה ,םיכופיהבש הלגמ tatu
.םירבד הנוקו םירפוסל ךלוה ,ףייע אוהשכו תאז תורמל
.רעישה תא עבוצ tatu
ןבצעתמ דואמ אוהו הניבג תגוע תונקל ותוא ענכשמ תיפאמהמ הז
.הבוט אל איהש
.ער ךכ לכ ןשיש הככ םג ינבצע
ףסכה לע םיכזמש ,תוחוקל תורישל זאו םינוע אלו רפוסל רשקתמ
.הלש
.טעמ ןשי ,הארנכ
.זרוא םע תוינבגע קרמ לשבמ tatu
ול השוע החישהו םיקובקב ריזחמש ירחא ןיירוחמה תא שגופ tatu
שמתשמ ישוקב אוהש רבתסמו תונברוחמ תועצה ינימ לכ .ער דואמ
.רלוקב

.רחא םוי ךישמי tatu:תובוגת

(12:45 18/10/19) הלש םורופב tatu \ tatu -ל היהש ףסכה רורב אל    
(01:50 18/10/19) הלש םורופב tatu \ אלפנ ,אלפומ טקש ,טקש היה םדוק    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא