הלש םורופב tatu :םש
23:54 16/06/19 :ךיראת
ןמז הברה ול שיש בשח tatu ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
םיקובקבה םע בכעתה ףוסבו
.הפ רומגל קיפסה אל בושו
.ומש חמי ,ותוא עומשל ךירצש ןיירוחמה םע תונועגש ול שיו
.tatu לש המשנב ,tatu דיל אוה ךיא
.ומש חמי
.tatu דיל רוגל ואב ולאה תוראחה אקווד המל
.ךרובמ טקש ול היה םינש יבג לע םינש



:תובוגת

(12:45 18/10/19) הלש םורופב tatu \ tatu -ל היהש ףסכה רורב אל    
(01:50 18/10/19) הלש םורופב tatu \ אלפנ ,אלפומ טקש ,טקש היה םדוק    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא