הלש םורופב tatu :םש
23:54 16/06/19 :ךיראת
ןמז הברה ול שיש בשח tatu ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
םיקובקבה םע בכעתה ףוסבו
.הפ רומגל קיפסה אל בושו
.ומש חמי ,ותוא עומשל ךירצש ןיירוחמה םע תונועגש ול שיו
.tatu לש המשנב ,tatu דיל אוה ךיא
.ומש חמי
.tatu דיל רוגל ואב ולאה תוראחה אקווד המל
.ךרובמ טקש ול היה םינש יבג לע םינש:תובוגת

(23:26 16/07/19) הלש םורופב tatu \ הלילב קלוד ררוואמה תא חכש tatu    
(21:20 16/07/19) הלש םורופב tatu \ רחואמ לכא ,בער אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא