הלש םורופב tatu :םש
13:35 12/07/19 :ךיראת
סייפה לש tatu-ל עורג יוניש דוע ,לזאזעל ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
לש רבח אלש ימ לש םיעוריא תוארל תורשפאה המסחנ והשיתמש ירחא
,tatu
םינמזומו םיניינעתמ ,םיכלוהש םישנא תוארל תורשפאה המדחנ וישכע
,עוריאל
,לזאזעל .םיפמרט שקבל לכוי אל tatu ךכ
.עורג שממ:תובוגת

(12:45 18/10/19) הלש םורופב tatu \ tatu -ל היהש ףסכה רורב אל    
(01:50 18/10/19) הלש םורופב tatu \ אלפנ ,אלפומ טקש ,טקש היה םדוק    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא