הלש םורופב tatu :םש
13:35 12/07/19 :ךיראת
סייפה לש tatu-ל עורג יוניש דוע ,לזאזעל ,לזאזעל :אשונ
:העדוה
לש רבח אלש ימ לש םיעוריא תוארל תורשפאה המסחנ והשיתמש ירחא
,tatu
םינמזומו םיניינעתמ ,םיכלוהש םישנא תוארל תורשפאה המדחנ וישכע
,עוריאל
,לזאזעל .םיפמרט שקבל לכוי אל tatu ךכ
.עורג שממ:תובוגת

(23:26 16/07/19) הלש םורופב tatu \ הלילב קלוד ררוואמה תא חכש tatu    
(21:20 16/07/19) הלש םורופב tatu \ רחואמ לכא ,בער אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא