הלש םורופב tatu :םש
13:37 12/07/19 :ךיראת
הככ רשפא יא ,עקתנ בושו :אשונ
:העדוה
,תויועקתה ןמזה לכ
.תעדהמ tatu תא איצומ הז
.שולגל רשפא יאו םינוכדע דירויש תוכחל ןמזה לכ:תובוגת

(23:26 16/07/19) הלש םורופב tatu \ הלילב קלוד ררוואמה תא חכש tatu    
(21:20 16/07/19) הלש םורופב tatu \ רחואמ לכא ,בער אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא