הלש םורופב tatu :םש
13:37 12/07/19 :ךיראת
הככ רשפא יא ,עקתנ בושו :אשונ
:העדוה
,תויועקתה ןמזה לכ
.תעדהמ tatu תא איצומ הז
.שולגל רשפא יאו םינוכדע דירויש תוכחל ןמזה לכ:תובוגת

(12:45 18/10/19) הלש םורופב tatu \ tatu -ל היהש ףסכה רורב אל    
(01:50 18/10/19) הלש םורופב tatu \ אלפנ ,אלפומ טקש ,טקש היה םדוק    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא