הלש םורופב tatu :םש
23:08 20/01/20 :ךיראת
2 תארקל ןושיל ךלהש בשוח tatu :אשונ
:העדוה
.תחאב עיגה ,ומש חמי ,ןיירוחמה
םע הקזח דואמ הנישמ ותוא הריעה הרוראה הנטקה הבלכה ,עבשל עברב
.הרצ וזיא .תוחיבנ ןומה
.תוחיבנ דוע ,הז ירחאו
.םיניירוחמה לש םמש חמי .תלדה דיל תובלכה ינש רבכ ,הנומשב
.שער ןומה
.שער היהי אל רקובבש ןנחתה tatu -ש המכ .הרצ וזיא
.םהש הרצ וזיא
.הכמ וזיא
.דוע ןושיל היה רשפא יא שממ
.םשג ןמזה לכ דריו .רק .רק היהו
.הטימהמ אצי tatu רחואמ יד זא
.ימואלניבקזבב הליבחה תא שדיחו רשקתה ,םצעב
.הניחט ןיכהו דרי ,רחואמ רתוי
.הקינ ,2 ירחא קרו
.רורב אל .הרורא הדרטה התיה
.וקתינו םילוצלצ ינש ורשקתה
.עוגר רתוי tatu זא ,םישנא הברה םיעגשמש רפסמ
.רדסב לבא ,ידוסי אל הקינ tatu תוחפל
.רויכה תא םגו תצק היטבמאב הקינ םגו
,םייניש תושרבמהש הפיא .םיעלות םעפ לכ שי ןמז הברה רבכ רויכב
.םיעלות

תוחפל ותוא הריעה הרוראה הנטקה הבלכהו ברעב ןושיל ךלה tatu
.םיימעפ
.העשמ רתוי ןשי

.ותומיש ,םמש חמי .םיניירוחמה םע לזאזעל
:תובוגת

(02:23 01/04/20) הלש םורופב tatu \ ,ץיקה ןועשו תונועגשה ללגב    
(02:24 01/04/20) הלש םורופב tatu \ רוזחישכ ןשי tatu -ש       
(02:33 01/04/20) הלש םורופב tatu \ הזה קערדל רוזחי tatu          
(23:44 31/03/20) הלש םורופב tatu \ לשבל ול השק היה המכ בתכ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא