הלש םורופב tatu :םש
23:13 20/01/20 :ךיראת
הרטשמהמ ורשקתה אל :אשונ
:העדוה
.ורשקתי אל חטבש לומתא בשח רבכ tatu
.הז תא וחדי דוע
.לזאזעל
.לזאזעל ,ןכ
.tatu לש םייחב תחתב ץוק ומכ עוקת

.בותכל הצר דוע אוה המ
.רוזעתו עיגת ןכא םא ,םיפלקהמ תאז םע
.תמאב עיגתש ,לכ םדוק

חכש .הזוח םותחל ותוא ץיפקהלו רשקתהל הלוכי םוי לכ ,תריידהו
.רדסב אל הניש רדחב םש סירתה םגש

.וז תיארונ הרצ וזיא .םיניירוחמב רכזנ בוש ,םיהלא

תובלכהו גגל הלע והשימ .צ"החא תוחיבנ ןומה ויהש בותכל חכשו
.חובנל וקיספה אל תורוראה

.והשמ ד.א הזה חווידב בוש םימ ןובשח עיגה
אל ירה םה ,הז ירחא .ראודב וחלשיש ןנחתהו שקיב tatu -ש המכ
.ריקל רבדל ומכ םימהמ שקיב tatu -ש המכ .םיחלוש
.לזאזעל
.הליזנה תורמל ,םיבוק ידמ רתוי אל לבא
.םימח םימב תוצחרהו הליזנה תורמל ,ןכ
.םימח םימב תוצחרהו הליזנה ינפל .ינפל לכה הז ,בוט:תובוגת

(02:23 01/04/20) הלש םורופב tatu \ ,ץיקה ןועשו תונועגשה ללגב    
(02:24 01/04/20) הלש םורופב tatu \ רוזחישכ ןשי tatu -ש       
(02:33 01/04/20) הלש םורופב tatu \ הזה קערדל רוזחי tatu          
(23:44 31/03/20) הלש םורופב tatu \ לשבל ול השק היה המכ בתכ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא