הלש םורופב tatu :םש
23:17 20/01/20 :ךיראת
וישכע תחבונ הרוראה הנטקה הבלכה :אשונ
:העדוה
.ותומיש .יאוולה ותומיש ,םיניירוחמה לש םמש חמי
.ותומיש
.םמש חמי
.רקובב טקש ןיאו הלילב טקש ןיא
.םמש חמי:תובוגת

(02:23 01/04/20) הלש םורופב tatu \ ,ץיקה ןועשו תונועגשה ללגב    
(02:24 01/04/20) הלש םורופב tatu \ רוזחישכ ןשי tatu -ש       
(02:33 01/04/20) הלש םורופב tatu \ הזה קערדל רוזחי tatu          
(23:44 31/03/20) הלש םורופב tatu \ לשבל ול השק היה המכ בתכ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא