הלש םורופב tatu :םש
23:20 20/01/20 :ךיראת
תיז ןמש לע ןצמקתמ tatu :אשונ
:העדוה
.ןובטניסה םע הייעב וישכע
.ול ושעש ןגלבה ילב היה הז םא םג ,סבכל רשפא יאו
.םייחה תא ול ורמג .היחי ךיא עדוי אל tatu
.םיניירוחמה ולא הרצ וזיא
םיפידע ויה םישנאה בור ,םצעב .םהילע ףידע היה ןיינבב ןכש לכ
.ותומיש ,םמש חמי ,ולאה םילבזה לע

.רק .tatu-ל רקו
.רמגנ אל םשגהו
.לזאזעל
.לזאזעל ,ןכ
.סבכל רשפא יא
.לזאזעל

,הככ ,הזוח םותחל ותוא ץיפקהלו םוי לכ רשקתהל הלוכי תריידהו
.רוקב ,םשגב
.לזאזעל
.תורצ המכ
.לזאזעל:תובוגת

(02:23 01/04/20) הלש םורופב tatu \ ,ץיקה ןועשו תונועגשה ללגב    
(02:24 01/04/20) הלש םורופב tatu \ רוזחישכ ןשי tatu -ש       
(02:33 01/04/20) הלש םורופב tatu \ הזה קערדל רוזחי tatu          
(23:44 31/03/20) הלש םורופב tatu \ לשבל ול השק היה המכ בתכ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא