הלש םורופב tatu :םש
23:36 20/01/20 :ךיראת
םינותחתה יבגל רכוז אל tatu -ו :אשונ
:העדוה
.גוז לכב שמתשהל ליחתה יתמ
.תונועגש הברה ךכ לכ
.הז הככ
.לזאזעל
.לזאזעל ,ןכ
.ותומיש ,הרצ וזיא .םינירוחמה ותומיש
לש םמש חמי .ןנולתהל לוכי היה תוחפל ,הרטשמל םינמזמ ויה םא
.ותומיש ,םיניירוחמה
.אבה עובשל וחד ילוא
.תחתב ץוק ומכ ,לזאזעל
.לזאזעל

.הברה תושעל היה רשפא יאו םשגו רק רחמ ,הככ םג
.לזאזעל
.לזאזעל ,ןכ
.הז הככ
.לזאזעל:תובוגת

(02:23 01/04/20) הלש םורופב tatu \ ,ץיקה ןועשו תונועגשה ללגב    
(02:24 01/04/20) הלש םורופב tatu \ רוזחישכ ןשי tatu -ש       
(02:33 01/04/20) הלש םורופב tatu \ הזה קערדל רוזחי tatu          
(23:44 31/03/20) הלש םורופב tatu \ לשבל ול השק היה המכ בתכ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא