הלש םורופב tatu :םש
22:38 25/03/20 :ךיראת
קוידב חוטב אל רבכ ,תחא תוביבסב ןושיל ךלה tatu :אשונ
:העדוה
.הלילה עצמאב ררועתה םא רכוז אל אוה
ןושיל היה לוכי ,סעכו תוחיבנמ ררועתה יצחו הנומשב ,ןפוא לכב
.יצחו העש דוע
.ירלולסב העש דוע ןוויכ אוהו דבע אל בוש ררועמה ןועשה:תובוגת

(02:23 01/04/20) הלש םורופב tatu \ ,ץיקה ןועשו תונועגשה ללגב    
(02:24 01/04/20) הלש םורופב tatu \ רוזחישכ ןשי tatu -ש       
(02:33 01/04/20) הלש םורופב tatu \ הזה קערדל רוזחי tatu          
(23:44 31/03/20) הלש םורופב tatu \ לשבל ול השק היה המכ בתכ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא