הלש םורופב tatu :םש
23:35 25/03/20 :ךיראת
,הברה בבותסה tatu :אשונ
:העדוה
.םימוקמוקו ןבוא רטסוט לע לאש
.ביבא לתמ ותוא תרכוזש הרמא ,הברה הכיח ,תונחב יהשימ
.ידמ רתוי הכיח םתס
היהש אוהה םע רשקב tatu -ש בשוחש טוידאה ,רותב יול ימרב
.שפנ הלוח תצק אוהו םינמאה תצובקב
.דע רשואב םירות םג ,םצעב

.םש ירוטקיוב םילוז דואמ תוקרי לש םיריחמ
.הברה תונקל התפתה tatu

.התיבה רזח זאו
לע תוקעוצ תודליה .הצוחה ואציש הקק תחפשמ לש שער .השדח הרצ
.ןמזה
.םוי לכ היהי הז וישכע
.טקש ונממ תוחפל .אצמנ אל ,ומש חמי ,ןיירוחמה תוחפל

tatu ילואש תרמואו תעגשמ ןיד תכרועה .בוט שיגרמ אל הרילוחהו
לביק קרש םדא ןבמ םיקבדנ אל .םואתפ המ .הרזח ותיא עזנשכ קבדנ
.ףיגנה תא
.יוזה
.ןמזה לכ םוח תדדומ .םוחדמ הנוק .תירטסיה איה

.ךומנ םוח שי tatu -ל
.36 ירוטקיוב ,35.7 יול ימרב
.ךומנ םוח הל שיש תרמוא םיעוריא הברהל תכלוהש תאז םג:תובוגת

(02:23 01/04/20) הלש םורופב tatu \ ,ץיקה ןועשו תונועגשה ללגב    
(02:24 01/04/20) הלש םורופב tatu \ רוזחישכ ןשי tatu -ש       
(02:33 01/04/20) הלש םורופב tatu \ הזה קערדל רוזחי tatu          
(23:44 31/03/20) הלש םורופב tatu \ לשבל ול השק היה המכ בתכ אל tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא