הלש םורופב tatu :םש
15:43 23/05/20 :ךיראת
לומתא רחואמ רזח tatu :אשונ
:העדוה
,םדקומ רתוי רוזחל הצר אוה
,ותוא הריזחהש תאז לבא
.4 תוביבס עיגה ילוא .רחואמ דואמ העסנ

.5 תוביבס ןושיל ךלה tatu
הפיצ רבכ אוה .תוניירוחמה תובלכהמ טקש היה ,קנע לזמ ול היה
.תועש עברא שולש בוטה הרקמב ןושיל
.םיכרצ השע םעפ דועו םיכרצ השעו ררועתהו ןשי
.11 ירחא הארנכ םק
.ןורחאה ןמזב לגרתה tatu -ש המל ןומה הזש ,תועש 6 תוביבס
.םיניירוחמה הלש םמש חמי
.ותומיש

.םהמ טקש היה ,רקובב
.תוקירחו תוקירחו תוקירח ןמזה לכ ,וישכע
.ותומיש ,םמש חמי
.הרצ וזיא

,העטמלמ וליאכ התוקיפד שי םאו גגל הלעי ןיירוחמהש ץוחל tatu
.אוה הזש ןיימיד אוה
.תומיש ,ומש חמי ,תומיש
:תובוגת

(23:02 28/05/20) הלש םורופב tatu \ וישכע רשקתה תוקריהמ אוהה ,לזאזעל    
(23:05 28/05/20) הלש םורופב tatu \ לזאעזעל ,לכואה ילכ לע תולעל לוכיש קו'ג בוש ,וישכעו       
(21:02 28/05/20) הלש םורופב tatu \ תוירלגל ךלוהש הזש ,ףייע דואמ tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא