הלש םורופב tatu :םש
15:44 23/05/20 :ךיראת
יאמל 3 -ב ליחתמש עובשב :אשונ
:העדוה
יללכ םילקש 130 -מ רתוי תצקב הנק tatu
.23 -ב תוקריו:תובוגת

(23:02 28/05/20) הלש םורופב tatu \ וישכע רשקתה תוקריהמ אוהה ,לזאזעל    
(23:05 28/05/20) הלש םורופב tatu \ לזאעזעל ,לכואה ילכ לע תולעל לוכיש קו'ג בוש ,וישכעו       
(21:02 28/05/20) הלש םורופב tatu \ תוירלגל ךלוהש הזש ,ףייע דואמ tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא