הלש םורופב tatu :םש
16:24 23/05/20 :ךיראת
ולש פמרטל לומתא אצי tatu -שכ :אשונ
:העדוה
הניגב זרבל רבוחמ היה ,תומיש ,ומש חמי ,ןיירוחמה לש רוניצה
.שממ לזנו
.תועש וישכע לזי ילואש גאדומ היה tatu
.דרי אוהו היינש המוקב דמחנה ןכשל הלע
.הז תא םליצ
.עיגה ןיירוחמה
.שדח אוהש בשח ,היינש המוקמ ןכשה תא ריכמ אל ללכב
םירחא םישנאל םירמוא אל המלו ןיינבב סובה tatu -ש רמוא לבזה
.םילפטנ וילא קר ,םולכ
רדחל הזכ םיבצעב סנכנ אוה ,יפיפהו הקקה לע ול רמא tatu -שכ
.םש תלדה תא רגסו תוגרדמ
.תומיש ,ומש חמי
.םיקובקב המכ אלממ קרש רמא
.הכירבה תא אלממ אלש .ומש חמי
.תומיש ,תומיש ,ומש חמי .ןימאמ אל tatu



:תובוגת

(23:02 28/05/20) הלש םורופב tatu \ וישכע רשקתה תוקריהמ אוהה ,לזאזעל    
(23:05 28/05/20) הלש םורופב tatu \ לזאעזעל ,לכואה ילכ לע תולעל לוכיש קו'ג בוש ,וישכעו       
(21:02 28/05/20) הלש םורופב tatu \ תוירלגל ךלוהש הזש ,ףייע דואמ tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא