הלש םורופב tatu :םש
13:58 22/05/22 :ךיראת
ראוד קודבל דרי tatu -שכ :אשונ
:העדוה
.תיב דעוו אל תיב דעוו התיהש תאז לש תוקעצ
הנשי אל איהש הילע תקחוצ הלש אמאהש הרמא הלש תבה ,ראשה ןיב
.תולילב
,בוט עמש אל tatu ילוא
-הל הרמא תיב דעוו אל תיב דעוו התיהש תאז ,שוריפב זא לבא
םירודכ יחקת זא
-התנע תבהו
?יבמוז היהאש הצור תא המ:תובוגת

(01:28 25/06/22) הלש םורופב tatu \ הרילוחה לש רגפמה לש ומש חמי    
(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא