הלש םורופב tatu :םש
14:01 22/05/22 :ךיראת
םידגב רדיס tatu :אשונ
:העדוה
.אטאט tatu
.םילכה דמעמ תיתתח תא הקינ tatu
.היטבמאה רדח רויכ תא תיקלח הקינ tatu
ומצע תא חירכמ זא ,םיעלות הצור אלו םיעלות לובסל לוכי אל אוה
.רתוי תוקנל

ןובטניס םע םימ ולזנש הפיא םג ,הפצרה תא תוילטמ םע הקינ tatu
.היהש ךבואהמ ילוא .תכלכולמ דואמש ,חבטמה לש הפצרב תצק םגו

.חבטמה לש רויכה תא הקינ tatu

.םייניע יליגרת השע tatu

.ול ער דואמ

.דיל חטשב הפ םידבוע םימי המכ רבכ
.םיעובר ולאכ תורוב ורפח
.טלמ םהב ומש םויה:תובוגת

(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    
(15:16 24/06/22) הלש םורופב tatu \ רחואמ ןושיל ךלה tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא