הלש םורופב tatu :םש
15:15 22/05/22 :ךיראת
יארשאה שדוח תא םייסו תונובשחה לע רבע tatu :אשונ
:העדוה
.רבמצד -רבמבונ:תובוגת

(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    
(15:16 24/06/22) הלש םורופב tatu \ רחואמ ןושיל ךלה tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא