הלש םורופב tatu :םש
15:16 22/05/22 :ךיראת
ינבצע דואמ tatu :אשונ
:העדוה
.ףרוטמ הניש רסוח
.ומצע תא תצק ךשונ אוה
.תעדהמ ותוא תואיצומ תוריפצ
.םישער ללכב
.רמגי אלש ששח ,הזכ החטבא לש תינוכמ לש הנריס היה

.ינבצע אוהו ול ער ,ףייע tatu -שכ
.ול ער ,ול ער ,ול ער

ךיאו רבכ ןשי ךיא ,הנישה ךותב היה ךיא ,הלילל רזוח אוה
.תוחיבנ לש םיימעפ ותוא ריעה רוראה בלכה תוירזכאב
.tatu לש םייחב שי הרצ וזיא:תובוגת

(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    
(15:16 24/06/22) הלש םורופב tatu \ רחואמ ןושיל ךלה tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא