הלש םורופב tatu :םש
17:05 22/05/22 :ךיראת
םילימה קחשמ לע ןמז הברה זבזב tatu :אשונ
:העדוה
.רתפ אלו
.רתפ אל
.תופייעמ גורה אוהשכ ,הז
.רתוימ

.אצומ אלו ןמז זבזבל ךישממ tatu =ו:תובוגת

(01:28 25/06/22) הלש םורופב tatu \ הרילוחה לש רגפמה לש ומש חמי    
(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא