הלש םורופב tatu :םש
22:27 22/05/22 :ךיראת
הטמל טעמ הקשהו םירבד תצק קרז tatu :אשונ
:העדוה
.גגהמ םיקובקב תצק דירוה םג
.ילוא םירשעו שש רבכ היה ,םייסשכ
,תוקד והשמו םירשע הזיאל חונל ךלה tatu
,תוקד המכ ןשי קר
.תוקד 10 דוע ןושיל היה לוכי .ותוא ריעה עשורמה בלכה
.םונהיגב tatu
אל טושפ בלכה .יארונ ,עוושמ הניש רסוח ול שישכ ,הרוק הז לכ
.ןושיל ול השרמ
.םונהיג
.לזאזעל
.tatu -ל שי םימויאו םירורא םייח:תובוגת

(01:28 25/06/22) הלש םורופב tatu \ הרילוחה לש רגפמה לש ומש חמי    
(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא