הלש םורופב tatu :םש
22:30 22/05/22 :ךיראת
םיקובקב ריזחהל אצי tatu :אשונ
:העדוה
.הלש ןצבקהו םירבג תלצנמש תאז םשמ םיאצוי .נ.מב קוידבו
.םתוא שגופ אלו תוקד המכ הכחמ היה ,עדוי היה tatu םא
.tatu לע קחוצ ןצבקה
.ןצבק אוה ?קוחצל ול שי המ
.וילע לכתסה ןצבקהו הרוחא לכתסה tatu זאו קחצ צוה
.ןורחאה ןמזב החמש דואמ םירבג תלצנמש תאזו:תובוגת

(01:28 25/06/22) הלש םורופב tatu \ הרילוחה לש רגפמה לש ומש חמי    
(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא