הלש םורופב tatu :םש
22:32 22/05/22 :ךיראת
רמא םש יאפוקה :אשונ
:העדוה
ךלהו רזחו ךלה tatu -ו םיקובקב הברה tatu -ל איבי ולש לפטמהש
.םש שדחה רפוסל רזחו
.לסרפושב הנוכמב הברה הכיח
.הזכ והשמ .םיקובקבה תא חכש ולש לפטמה ,ףוסב

-ב דחא לכ ,תיתפצ הניבגו תנמש תוניבג יתש שדחה רפוסב הנק tatu
.לוז דואמ .5.9

.tatu -ל ער
.ול ער ,ול ער ,ול ער
.תיארונהו השקה תופייעה םע ולש םייחה תא דרוש ישוקב אוה:תובוגת

(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    
(15:16 24/06/22) הלש םורופב tatu \ רחואמ ןושיל ךלה tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא