הלש םורופב tatu :םש
23:00 22/05/22 :ךיראת
יאמב 15-21 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ :אשונ
:העדוה
,ןושאר םוי
תיצחמ ,בוש רבועש יארשאה שדוח לש םיימוי דוע לע רבע tatu
.רבמבונ לש היינש
.תאזה תיצחמה םויסל םימי 3 דוע ול וראשנ
.תחא ירחא דע ןשי .תחא ינפל דוע בשחמה לע תצק ןשי tatu
.החיבנ התיה דימ ,תחא ינפל טקש הפיט היהנ קר
.ףייע דואמ tatu
.ןברוחמה בלכה לש תוחיבנ הברה שי ,םייתש ירחא תצק
.שולש ירחא הארנכ ןושיל ךלה tatu
.חבנ ןברוחמה בלכה ,דימ
הלש ןברוחמה בלכהו תלדה לע תנברוחמל קפדו דרי ,ןבצעתה tatu
.חבנ
.תוחיבנ דוע ויהו ןושיל רזח tatu
.הנעתה ,ךפהתה ,הנישהמ אצי tatu
.ןשי ,טעומ אל ןמז ירחא ,ףוסב
.הנומש ירחא ,רקובב ררועתה tatu
.ןברחל םג ךלה ,בלכהמ דחפהמ ,זאו יפיפ השע
.ירחא חבנ ןברוחמה בלכה
.12 ינפל תצק ררועתה .בוש ןשי tatu
.ןשי המכ גשומ ול ןיאו ףייע םק
.ביבסמ ךלהש המ לכ םע הבוט אל הניש םג ול התיה
.ירב י'גוגה לש ץיצעב בלכ לש ארח היהו ראוד קודבל דרי tatu
.הקעצו הקעצ הטמל תיארחהו הלע tatu
.אטאטו םידגב רידס tatu
.שפועמה ילגנאה לפלפל רשקב רשקתה tatu
.וילא רוזחתש הרמא תלפטמש תאז
םימי 3 ,בוש רבועש יארשאה שדוח לש םימי 3 דוע לע רבע tatu
.רבמצד לש הנושאר תיצחמב דחא םויו רבמבונ לש היינש תיצחמב
.םויסל םימי 17 דוע ול וראשנ
עוריא הזיא לע סמיס הרילוחה לש רגפמה ,יצחו עברא ומכ והשמב
.הרילוחהמ היצמרופניאהש בתכו ידיתע
אוהו םולכ ונממ אצי אל םדוק םויש ירחא הרוק הזש סעוכ tatu
.ןמז הברה וילע זבזב tatu -ו tatu תא לבלב וליפא
לש םשה תא תוארל הצור אל דואמ אוה םג .tatu תא ךבסת דואמ הז
.הרילוחה
רשק הצור אל אוהש םיסומיס המכ הרילוחה לש רגפמל חלש tatu
.עובשה עצמאב
עתפומ tatu .עבשל השימחל םשש ןועשה דע תוקד 20 הזיא ןשי tatu
.תוחיבנ ויה אלש
,סדה ףנע הזיא קרפל טילחה ,םיקובקב ריזחהל אצי tatu -שכ
הזיאמ סנכמב רוח ול היהנ ,ותוא שלתשכ .ןיינבל הסינכב עירפמש
.הקעמב זיז
היה אל רמושה תוחפל .ויה םירבג תלצנמש תאזו ןצבקה
דוע לש ףקות םע 5.9 -ב שדחה רפוסב והשמ אל הלונרג הנק tatu
.עובש
ול העיצה תיאפוקהש ללגב .3.6 -ב לסרפושב ודקובא הנק tatu
.הלבקה תא חקל אלו לבלכתה ,ריאשה והשימש םיקובקב

.רחא םוי ךישמי tatu:תובוגת

(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    
(15:16 24/06/22) הלש םורופב tatu \ רחואמ ןושיל ךלה tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא