הלש םורופב tatu :םש
23:46 22/05/22 :ךיראת
רוזחשב רבעש עובש לש ןורחאה םויה תא בותכל חכש tatu :אשונ
:העדוה
.לסרפושה לש םיקובקב לש יוכיזה תא םויה איבהל חכש םג אוה

.אצמנ אל רבכ ,ותיא דדייתה tatu םעפש ,רמושהש ,בוטו
.ויבגל ךבסותמ היהנ tatu

.תופייעמ תמ tatu
.תמ ,תמ
.ולש םייחה םע היהי המ עדוי אל אוה
.הזה ארונה לבסה םע לוכי אל אוה
.רתוימ םתס םתס םתס ,לכהו
.וב ללעתמ בלכה םתס:תובוגת

(15:27 24/06/22) הלש םורופב tatu \ םיקורי םיבנע קרז tatu    
(15:16 24/06/22) הלש םורופב tatu \ רחואמ ןושיל ךלה tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא