הלש םורופב tatu :םש
15:27 24/06/22 :ךיראת
םיקורי םיבנע קרז tatu :אשונ
:העדוה
.הברה יד
.ובקרנ
.חפל .חפל םידעוימ ויהש םיבנע ולאש ומצעל ריכזמ אוה

.תומינכ םע תספרמב ירב י'גוגה
.תומוקמ ינימ לכמ םישדח םילע אלמ םיאצוי
.ץמוח םש בוש tatu:תובוגת

(11:53 15/08/22) הלש םורופב tatu \ ריחמב הלועו הלוע tatu םא וליפא    
(11:36 15/08/22) הלש םורופב tatu \ בושח והשמ בותכל חכש tatu    

רשק רוצ צור קשר עם כותב ההודעה     העדוה ספדה הכנת ההודעה להדפסה     רבחל חלש שליחת ההודעה לחבר     :תויורשפא