תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:47 14/10/18) הלש םורופב tatu רקובב תאז לש ןופלטה ךיא ,םיהלא
    
(23:46 14/10/18) הלש םורופב tatu רבוטקואב 7-13 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(18:10 14/10/18) הלש םורופב tatu תועטב ץחלנ ,תועט ,תועט
    
(17:46 14/10/18) הלש םורופב tatu ץרמ לש אוהה חולה םע עקתנ tatu
    
(17:50 14/10/18) הלש םורופב tatu ןמז טעמ רתוי ירחא רובעל ךישמהל ךירצ tatu
       
(15:09 14/10/18) הלש םורופב tatu בוש רשקתת אל איהש עדוי היה tatu קר םא
    
(11:08 14/10/18) הלש םורופב tatu יביססבוא אוהש דיגהל ךירצ היה אוה
    
(11:11 14/10/18) הלש םורופב tatu אוהל רשקתהש הז אוהש רוכזיש
       
(11:07 14/10/18) הלש םורופב tatu תפוכיספה תא תבהואש תאזל בותכל התפתה וישכעו
    
(11:05 14/10/18) הלש םורופב tatu סעוכו ינבצע tatu
    
(10:57 14/10/18) הלש םורופב tatu ישימח םויב קרז אוהש ףסכה לע לבחו
    
(09:03 14/10/18) הלש םורופב tatu רקובה לע ,תרשקתמ תאז רקובה לע ,לזאזעל
    
(09:07 14/10/18) הלש םורופב tatu בוש רשקתת איה
       
(09:08 14/10/18) הלש םורופב tatu הלש רפסמה תא קחמ אוה ,בוט
          
(09:17 14/10/18) הלש םורופב tatu tatu ;רשקתהל אל הל רמא אוה
       
(09:18 14/10/18) הלש םורופב tatu הילא רשקב ךבסותמ tatu
       
(09:35 14/10/18) הלש םורופב tatu הרשקתה איה זא ,ונ
       
(10:52 14/10/18) הלש םורופב tatu הזה ןופלטהמ tatu -ל ער ךכ לכ
       
(18:04 13/10/18) הלש םורופב tatu םימרענו םימרענ תוחולה
    
(17:11 13/10/18) הלש םורופב tatu רדס תושעלל דעושמ היהנ tatu ךיא
    
(13:21 13/10/18) הלש םורופב tatu ןגלבהו םינופלטה לכ ללגב ךיא בתכ אל tatu
    
(12:30 13/10/18) הלש םורופב tatu סני'ג יסנכמ סביכ אל אוהש בתכ אל tatu -ו
    
(12:26 13/10/18) הלש םורופב tatu המלענ הנטקה המותכה תיחפה
    
(12:25 13/10/18) הלש םורופב tatu דימ הדלוח לע ורביד םירוטלטסיאה
    
(12:23 13/10/18) הלש םורופב tatu ?לומתא איה ךיא
    
(12:20 13/10/18) הלש םורופב tatu תויעב דוע השוע שדחה ליימה ,לזאזעל
    
(14:17 12/10/18) הלש םורופב tatu אוהה ללגב tatu תא הנימזהש תאז ,לזאזעל
    
(14:18 12/10/18) הלש םורופב tatu םידלי ןיא הל םגש הל רמא tatu -שכ העגפנ איה ,יאוו
       
(04:42 12/10/18) הלש םורופב tatu היבגל ךבסותמ tatu -ש הלימה ,לזאזעל
    
(02:08 11/10/18) הלש םורופב tatu רזוע אוה םא tatu תא םילצנמש השגרהה
    
(23:47 10/10/18) הלש םורופב tatu םירבד קיפסמ אל tatu ךיא
    
(23:50 07/10/18) הלש םורופב tatu רבוטקואב 6 דע רבמטפסב 30 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(23:36 10/10/18) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(23:46 10/10/18) הלש םורופב tatu ... ךשמה
       
(23:50 01/10/18) הלש םורופב tatu רבמטפסב 23-29 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(23:31 02/10/18) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(22:39 03/10/18) הלש םורופב tatu ישימח םגו
          
(22:25 07/10/18) הלש םורופב tatu ישימח םגו
          
(22:25 07/10/18) הלש םורופב tatu הנווכה
             
(22:27 07/10/18) הלש םורופב tatu ישיש םגו
          
(23:31 10/10/18) הלש םורופב tatu ןושאר םגו
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ