תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(21:11 30/04/17) הלש םורופב tatu םיריידה לש םמש חמי
    
(21:27 30/04/17) הלש םורופב tatu הפ הזיא ,המש חמי ,אמאהו
       
(23:06 30/04/17) הלש םורופב tatu הזה אמאל שי חירסמ הפ הזיא ,ןכ
          
(22:04 30/04/17) הלש םורופב tatu תריידה לש רבחה
       
(22:47 30/04/17) הלש םורופב tatu ינבצע tatu
    
(22:36 30/04/17) הלש םורופב tatu ץצופתמ tatu ,םמש חמי
    
(12:54 30/04/17) הלש םורופב tatu רוחבל הקושת תוחפ
    
(12:56 30/04/17) הלש םורופב tatu טוהמ הזש ןופלט תחישה ןבצעמ םגו
       
(18:23 29/04/17) הלש םורופב tatu הגצה עיצה רוחבה ךיא רכזנ tatu םואתפ
    
(17:36 29/04/17) הלש םורופב tatu תרמוא ןיד תכרועה ,הנה
    
(18:05 29/04/17) הלש םורופב tatu דיגהל ךירצ היה אל tatu לבא
       
(00:12 29/04/17) הלש םורופב tatu tatu -ב ןיינע ןיטולחל דביא רוחבה
    
(00:28 29/04/17) הלש םורופב tatu הזה רופיסה םע תוכבל התפתה tatu זאו
       
(01:23 29/04/17) הלש םורופב tatu םלועב םישנאה בור תא אנוש tatu ,המש חמי
          
(15:20 28/04/17) הלש םורופב tatu דימ הנע רוחבה
    
(10:39 28/04/17) הלש םורופב tatu תויגוז לע רמוח רוכמל הסנמש תחא דועמ הפי טפשמ אקווד
    
(09:55 28/04/17) הלש םורופב tatu תועש 3 קר ילוא ,העווז ןשי tatu
    
(04:49 28/04/17) הלש םורופב tatu וישכע ארקש הבתכב ומכ ,הנה
    
(04:15 28/04/17) הלש םורופב tatu בושח אל ,בושח אל רוחבהש ןיבי tatu -ש
    
(03:22 28/04/17) הלש םורופב tatu רוחבל רשקתהל שנועה
    
(03:30 28/04/17) הלש םורופב tatu רוחבהמ ער ךכ לכ
       
(04:10 28/04/17) הלש םורופב tatu רוחבהמ ער ךיא ,ךיא ,ךיא
       
(03:52 28/04/17) הלש םורופב tatu רפוסה לזאזעל וכליש
    
(23:44 26/04/17) הלש םורופב tatu רוחבל רשקתהל ךירצ היה אלשכ םויה שנוע תוחפ
    
(22:28 26/04/17) הלש םורופב tatu תלדה לש קינצופישל תוכחל ןמז הברה זבזב tatu
    
(22:57 25/04/17) הלש םורופב tatu הז תא חקול היה אוה ,הרזח תחקל לוכי היה tatu םא
    
(22:53 25/04/17) הלש םורופב tatu םיבהוא םהש והשימ אוצמל וחילצה םלועב םישנא הברה ךכ לכ המל
    
(22:50 25/04/17) הלש םורופב tatu לכואה ול םיעט אל זא ,ול ערש קיפסמ אל דועו
    
(21:52 25/04/17) הלש םורופב tatu הרילוחה ,הרילוחה
    
(23:32 24/04/17) הלש םורופב tatu הבוהצ הניבגה תא אצמ tatu קר
    
(21:57 24/04/17) הלש םורופב tatu בוט בוט בוט טולקי tatu -ש
    
(21:59 24/04/17) הלש םורופב tatu היהש הממ הריג תולעהל ךישממ tatu
       
(22:01 24/04/17) הלש םורופב tatu תדלוה םויה תא ול ריכזי tatu
       
(22:02 24/04/17) הלש םורופב tatu ותיא הרוק המ םוי לכ זא עדי tatu
       
(22:04 24/04/17) הלש םורופב tatu ומצעל ריכזמ tatu בושו
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ