תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(21:36 25/07/17) הלש םורופב tatu בתכ אל tatu המ
    
(21:37 25/07/17) הלש םורופב tatu והשמ ול שי ךיחב םגו
       
(21:33 25/07/17) הלש םורופב tatu ןכסמ tatu קרו םייח םישוע םלוכ
    
(15:08 25/07/17) הלש םורופב tatu לזאזעל ,לזאזעל ,לזאזעל
    
(15:09 25/07/17) הלש םורופב tatu חילצה אלש לכסותמ דואמ tatu
       
(23:57 23/07/17) הלש םורופב tatu ילויב 16-22 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(18:33 23/07/17) הלש םורופב tatu םש רתאל אמסיסה ,לזאזעל
    
(17:59 23/07/17) הלש םורופב tatu יארשא סיטרכ לע רובעל םייס tatu
    
(14:54 23/07/17) הלש םורופב tatu הז תא בתכ רבכ tatu -ש תויהל לוכי
    
(15:30 23/07/17) הלש םורופב tatu לירפאב 25 -המ והשמ דועו
       
(15:21 23/07/17) הלש םורופב tatu דיל םיצופישה םע ורמג קר ,לזאזעל
    
(16:45 22/07/17) הלש םורופב taty רשואמ ותוא השע אל ,ילארואה סקסה ,tatu -ל היהש עגמה
    
(16:51 22/07/17) הלש םורופב taty אב אוה תונעט דוע ולא
       
(14:25 21/07/17) הלש םורופב tatu דבל דואמ דואמ tatu
    
(13:50 21/07/17) הלש םורופב tatu עגרי tatu -ש
    
(00:18 20/07/17) הלש םורופב tatu לומתא חקלש הדעסמהמ ליעגמה לכואהמ קנחנ tatu
    
(19:15 19/07/17) הלש םורופב tatu תורכשומ אל ולש ןיינבב תורידה לכ ,תומי tatu
    
(18:56 19/07/17) הלש םורופב tatu ילויב 9-15 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(23:55 09/07/17) הלש םורופב tatu ילויב 2-8 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(22:37 12/07/17) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(22:57 12/07/17) הלש םורופב tatu ישילש םגו
       
(23:50 16/07/17) הלש םורופב tatu ישילש םגו
       
(17:38 19/07/17) הלש םורופב tatu ינש םגו
       
(17:32 19/07/17) הלש םורופב tatu םולכ לע ולש םויה תא זבזבמ tatu
    
(17:33 19/07/17) הלש םורופב tatu יכיספ אוהו
       
(22:53 18/07/17) הלש םורופב tatu ןואכידמ לבוס tatu
    
(22:54 18/07/17) הלש םורופב tatu אכודמ תויהל הז המ חכש tatu
       
(23:56 16/07/17) הלש םורופב tatu הנומתב רעוכמ ךכ לכ אצי tatu
    
(23:43 16/07/17) הלש םורופב tatu םויה והשמ השע ישוקב tatu ךיא ,םיהלא
    
(18:10 16/07/17) הלש םורופב tatu תריידה לש המש חמי
    
(10:47 16/07/17) הלש םורופב tatu םליש אוהש םשא tatu
    
(10:07 16/07/17) הלש םורופב tatu רקובב תריידל רשקתה ןיקתמה זא
    
(09:27 16/07/17) הלש םורופב tatu רוחבה
    
(09:29 16/07/17) הלש םורופב tatu tatu תא הליהבמ איהה זא
       
(09:22 16/07/17) הלש םורופב tatu הזה ןיינעב לפטל ךירצ אוהש ינבצע tatu
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ