תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:47 23/11/20) הלש םורופב tatu םיצוצקע תצק tatu -ל שי
    
(22:58 23/11/20) הלש םורופב tatu הלילה םגש ןובשחב חקי tatu -ש
    
(22:56 23/11/20) הלש םורופב tatu 15-21 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(22:56 23/11/20) הלש םורופב tatu [ת"ל] רבמבונב 15-21
       
(21:32 23/11/20) הלש םורופב tatu לומתא ועיגהש םיבתכמה תא חתפ tatu
    
(21:30 23/11/20) הלש םורופב tatu תוחבונ ןמזה לכ תובלכה
    
(21:21 23/11/20) הלש םורופב tatu ןושיל tatu -ל םינתנ אלש ,טויס לש הליל דוע
    
(21:28 23/11/20) הלש םורופב tatu םיבוט םירבד הברה םג שיש רמוא tatu
       
(23:43 22/11/20) הלש םורופב tatu ועיצהש דראכ םירדה לע tatu -ל באוכ
    
(22:24 22/11/20) הלש םורופב tatu הסיבכ השוע אלש הז םע tatu -ל השק
    
(22:22 22/11/20) הלש םורופב tatu ףייע ,ףייע tatu
    
(19:37 22/11/20) הלש םורופב tatu רקש אנוש tatu ,רק
    
(19:11 22/11/20) הלש םורופב tatu רקובב קלוד רליובה תא חכש tatu
    
(19:10 22/11/20) הלש םורופב tatu שדח יארשא שדוח לע רובעל ליחתה tatu
    
(17:28 22/11/20) הלש םורופב tatu לזמש לומתא בתכ אל tatu -ש המ
    
(17:24 22/11/20) הלש םורופב tatu תחא ירחא תצקמ ןשי tatu
    
(12:50 22/11/20) הלש םורופב tatu םויה םג דיל היינבב ואב אל
    
(12:07 22/11/20) הלש םורופב tatu םירבד תצק השעיש ,ומצעל רמא tatu
    
(12:06 22/11/20) הלש םורופב tatu יוציפה יבתכמ ועיגה
    
(10:43 22/11/20) הלש םורופב tatu [ת"ל] יארשא שדוחה תא םייס tatu
    
(10:43 22/11/20) הלש םורופב tatu לזאזעל ,ךישממ גגה לע שערה ,לזאזעל
    
(10:31 22/11/20) הלש םורופב tatu רדסב יד ןשי tatu ,ינוי שדוחב
    
(21:56 16/11/20) הלש םורופב tatu רבמבונב 8-14 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(21:18 17/11/20) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(22:57 19/11/20) הלש םורופב tatu ךשמה
          
(08:35 21/11/20) הלש םורופב tatu tgatu -ל ןתנ תוקריהמ הזש אצוי וישכע דע
             
(10:30 22/11/20) הלש םורופב tatu ןוקית
             
(10:29 22/11/20) הלש םורופב tatu ןושאר םגו
       
(09:42 22/11/20) הלש םורופב tatu העווז ,רבוג קר טויסה
    
(09:46 22/11/20) הלש םורופב tatu לבז דירוהשכ ,הנבל הבלכ האר tatu -שכ
       
(09:48 22/11/20) הלש םורופב tatu tatu לש הרידה לעבל הנואת התיה
          
(03:29 22/11/20) הלש םורופב tatu בוש ותוא הריעה הרוראה הבלכה ,יצחו שולש רבכ
    
(03:59 22/11/20) הלש םורופב tatu 4 טעמכר בכ ,ותוא הריעמ תצלפמה בוש
       
(02:55 22/11/20) הלש םורופב tatu שולשל םירשע ילוא ןושיל ךלה tatu קר
    
(02:57 22/11/20) הלש םורופב tatu םינכש ואבשכ החבנ םג ,ןכ ינפל
       
(03:12 22/11/20) הלש םורופב tatu םיבצעהמ עגרנ אל ,הזמ םיבצע ףטח tatu
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ