תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(04:25 17/10/19) הלש םורופב tatu םיבצעב tatu
    
(01:16 17/10/19) הלש םורופב tatu לבזה לש ומש חמי ,תומיש ,ןיירוחמה לש ומש חמי
    
(01:17 17/10/19) הלש םורופב tatu ומצע תא תוכהל ליחתמש ,ינבצע tatu
       
(01:39 17/10/19) הלש םורופב tatu ומש חמי ,תומיש ,ןיירוחמה לש ומש חמי
       
(01:41 17/10/19) הלש םורופב tatu םיבצע tatu -ל איבמ הז ,יאוו
          
(01:43 17/10/19) הלש םורופב tatu הצור אל ,הזה לבזה תא בוש עומשל הצור אל tatu
             
(02:49 17/10/19) הלש םורופב tatu וישכע תוקיפד ,ןיירוחמה לש ומש חמי
       
(01:35 17/10/19) הלש םורופב tatu לומתא ותוא ונימזה אלש tatu -ל באוכ ךכ לכ
    
(23:46 14/10/19) הלש םורופב tatu רבוטקואב 5-12 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(23:30 15/10/19) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(23:02 16/10/19) הלש םורופב tatu ךשמה
          
(23:08 16/10/19) הלש םורופב tatu םגו
       
(21:42 16/10/19) הלש םורופב tatu הזירקב tatu
    
(21:36 16/10/19) הלש םורופב tatu םדוקה רוחבה לש רוראה ןופלטה
    
(21:37 16/10/19) הלש םורופב tatu ארחה לע זבזב אוה ןמז המכו
       
(21:32 16/10/19) הלש םורופב tatu tatu -ל בוט היה הזש תמאה ,לזאזעל
    
(21:33 16/10/19) הלש םורופב tatu ינפל העש רמוא היה תוחפל םא
       
(21:28 16/10/19) הלש םורופב tatu םדוקה רוחבל רשקתה tatu -ש לבח
    
(21:29 16/10/19) הלש םורופב tatu לבח ,םדוקה רוחבל רשקתה tatu -ש לבח
       
(20:38 16/10/19) הלש םורופב tatu תומיש ,ןיירוחמה לש ומש חמי
    
(20:42 16/10/19) הלש םורופב tatu הברה ,בוט ןשי tatu
       
(20:43 16/10/19) הלש םורופב tatu החיבנ םוש ,טקש שי וישכע זא
          
(20:46 16/10/19) הלש םורופב tatu ןיירוחמה םע ןועגישה ללגב tatu
       
(20:47 16/10/19) הלש םורופב tatu יחשה יתב תא חליג אל םגו
          
(18:45 15/10/19) הלש םורופב tatu` יארשאה לע רובעל tatu -ל ועירפה םיניירוחמה
    
(13:02 15/10/19) הלש םורופב tatu 2 ירחא ןושיל ךלה tatu
    
(13:04 15/10/19) הלש םורופב tatu םירבד קיפסמ אל tatu -ו רחואמ רבכו
       
(23:33 06/10/19) הלש םורופב tatu רבוטקואב 5 דע רבמטפסב 29 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(00:30 09/10/19) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(00:32 09/10/19) הלש םורופב tatu םגו
          
(20:37 09/10/19) הלש םורופב tatu ישיש םגו
          
(12:00 11/10/19) הלש םורופב tatu יעיבר םגו
          
(23:23 14/10/19) הלש םורופב tatu ישיש םגו
          
(23:19 14/10/19) הלש םורופב tatu ישילש םגו
       
(22:44 14/10/19) הלש םורופב tatu דוע בותכל הצר tatu המו
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ