תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(02:29 24/02/20) הלש םורופב tatu דבל עובצל ךליש ,עגריש ,והז
    
(01:11 24/02/20) הלש םורופב tatu םדוק עיגה ןיירוחמה
    
(01:01 24/02/20) הלש םורופב tatu tatu -ל ער דואמ דואמ
    
(23:59 23/02/20) הלש םורופב tatu םיפלקהמ תאזש בשח tatu המ
    
(00:01 24/02/20) הלש םורופב tatu תרמוא איה םיילבד םירבד ולא
       
(17:19 23/02/20) הלש םורופב tatu בשחמה לע תצק ןשי tatu
    
(16:29 23/02/20) הלש םורופב tatu tatu םע ליחתמש אוהה ,ךוויתמ ואב םויה
    
(11:05 23/02/20) הלש םורופב tatu הדרטה ***********
    
(16:05 23/02/20) הלש םורופב tatu תודרטה יתש *************
       
(16:07 23/02/20) הלש םורופב tatu תועש בתכ אל tatu
          
(16:06 23/02/20) הלש םורופב tatu דחא םויב תודרטה שולש
       
(23:49 22/02/20) הלש םורופב tatu רחמ יבגל ךבסותמ היהי אל tatu -ש
    
(23:38 16/02/20) הלש םורופב tatu ראורבפב 9-15 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(23:38 19/02/20) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(23:46 22/02/20) הלש םורופב tatu ךשמה
          
(23:39 10/02/20) הלש םורופב tatu ראורבפב 2-8 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(23:35 11/02/20) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(23:31 12/02/20) הלש םורופב tatu ךשמה
          
(18:52 15/02/20) הלש םורופב tatu ךשמה
             
(21:59 19/02/20) הלש םורופב tatu תבש םגו
                
(22:20 22/02/20) הלש םורופב tatu תבש םגו
                
(22:12 22/02/20) הלש םורופב tatu טקור לועבג תכיתח ול הלפנ ,יכיספ tatu
    
(17:20 22/02/20) הלש םורופב tatu 4 -ב ןושיל ךלה tatu
    
(13:36 21/02/20) הלש םורופב tatu לומתא עוריאה תא האר אל ךיא עגתשמ tatu
    
(12:45 21/02/20) הלש םורופב tatu ףסכ דבאל אנוש tatu ,םילקש 3 ומלענ
    
(12:49 21/02/20) הלש םורופב tatu רחא קית ,רחא קית ךירצ tatu
       
(12:48 21/02/20) הלש םורופב tatu 4 -ב ןושיל ךלה tatu
    
(18:31 20/02/20) הלש םורופב tatu ,חמש אל ללכבו ינבצעו גורה ,תופייעמ גורה tatu
    
(18:30 20/02/20) הלש םורופב tatu חמש אל שממ ,חמש אל רבכ tatu
    
(11:37 20/02/20) הלש םורופב tatu היצפואה תא םיניירוחמל םישדחמ אל ,חמש tatu
    
(11:38 20/02/20) הלש םורופב tatu םדוק ול סמיס tatu לש הרידה לעב
       
(02:45 20/02/20) הלש םורופב tatu שולש טעמ דוע רבכש ץחלהל ךכ לכ ךירצ tatu המל
    
(02:18 20/02/20) הלש םורופב tatu ,קושב ןיידע tatu
    
(01:09 20/02/20) הלש םורופב tatu טלחמ םינוא רסוח
    
(01:11 20/02/20) הלש םורופב tatu הזוחה תא םילבזל םישדחמ
       
(01:15 20/02/20) הלש םורופב tatu ללוע ,ומש חמי ,לבזה המ עדוי ימ
       
(01:36 20/02/20) הלש םורופב tatu ,והשמ השע אוהש הליג אל tatu
          


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ