תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:13 28/06/22) הלש םורופב tatu sp500 -ה דדמב היילעה לכו
    
(23:11 28/06/22) הלש םורופב tatu ןמזה לכ הקימונוקאב ףטוש אוהש הז םע םיידיה תא ומצעל סרוה tatu
    
(23:09 27/06/22) הלש םורופב tatu ינויב 19-25 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(22:54 28/06/22) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(22:10 28/06/22) הלש םורופב tatu רוראה בלכה ללגב תועש זבזב tatu
    
(22:07 28/06/22) הלש םורופב tatu ולכאנ םיתורישב תונויתיפה לכ
    
(22:06 28/06/22) הלש םורופב tatu ןורחאה ןמזב רשקבש הז
    
(21:35 28/06/22) הלש םורופב tatu םונהיג לש הליל בוש ,בוט רתוי היהש םימי המכ ירחא
    
(21:53 28/06/22) הלש םורופב tatu הרשע םיתשל עבר תוביבס ילוא אצי tatu
       
(22:00 28/06/22) הלש םורופב tatu ינגרוא סוקוק ןמש הנקו ןבדבודה תצינל ךלה tatu
          
(22:02 28/06/22) הלש םורופב tatu ברעב ןושיל ךלה tatu
             
(23:44 27/06/22) הלש םורופב tatu הדימעב לכוא tatu ,הרק אל דוע הזכ רבד
    
(23:32 27/06/22) הלש םורופב tatu תונועגשה תא ומצעל אצוי tatu קרו ךאו tatu
    
(23:31 27/06/22) הלש םורופב tatu םייניש תושרבמב שמתשמ tatu
    
(23:24 27/06/22) הלש םורופב tatu םימטמוטמ ללגב ומצע תא שינעי אל tatu -ש
    
(23:18 27/06/22) הלש םורופב tatu ןורחאה ןמזב רשקבש הז ,לזאזעל
    
(21:41 27/06/22) הלש םורופב tatu חיינה ןופלטה לע קזבל םולשתה
    
(21:32 27/06/22) הלש םורופב tatu סטרה קחיש tatu ,תוצח ירחא
    
(21:38 27/06/22) הלש םורופב tatu ידוסי הרידה תא הקינ tatu
       
(21:40 27/06/22) הלש םורופב tatu ברעב תצק ןושיל ךלה tatu
          
(23:34 26/06/22) הלש םורופב tatu ל"וחמ םיחרוא ואב בוש אצי tatu -ש ינפל
    
(23:14 26/06/22) הלש םורופב tatu םימדוקה סינא יבכוכה תא אצמ אל tatu
    
(23:02 26/06/22) הלש םורופב tatu שש ירחא רשקתה תוירטפהמ הז
    
(23:12 26/06/22) הלש םורופב tatu םירבד תצק קרז tatu
       
(17:41 26/06/22) הלש םורופב tatu שדחה רפוסב ותוא םיעגשמ ,טיש
    
(17:19 26/06/22) הלש םורופב tatu בוט אל לבובה לש קובקבה
    
(16:06 26/06/22) הלש םורופב tatu יארשאה שדוח לש םימי 3 דוע לע רבע tatu
    
(14:39 26/06/22) הלש םורופב tatu בשחמה לע ןשי tatu
    
(14:42 26/06/22) הלש םורופב tatu ולש םייחה םע tatu -ל השק דואמ
       
(14:57 26/06/22) הלש םורופב tatu םידגב רדיס tatu
          
(02:45 26/06/22) הלש םורופב tatu לוקמרב תועטב עגנ tatu
    
(02:17 26/06/22) הלש םורופב tatu םיקובקב הברה ןיא
    
(02:14 26/06/22) הלש םורופב tatu יארשאה שדוח לש םיימוי דוע לע רבע tatu
    
(01:19 26/06/22) הלש םורופב tatu ירב י'גוגב םילוגס םינטק םיחרפ ינש ואצי
    
(01:04 26/06/22) הלש םורופב tatu ביבא לתל אציו טעמ הקשה tatu
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ