תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(08:29 21/10/17) הלש םורופב tatu תינוכמ תוריפצ לש קזח שער
    
(01:26 21/10/17) הלש םורופב tatu בוטו עוגר חור בצמ tatu -ל היה םירהצב
    
(23:51 15/10/17) הלש םורופב tatu רבוטקואב 8-14 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(23:52 15/10/17) הלש םורופב tatu םגו
       
(23:53 15/10/17) הלש םורופב tatu ישיש םגו
       
(23:03 18/10/17) הלש םורופב tatu ןושאר םגו
       
(23:07 18/10/17) הלש םורופב tatu ישימח םגו
       
(23:08 18/10/17) הלש םורופב tatu ישיש םגו
       
(18:56 20/10/17) הלש םורופב tatu ישימח םגו
       
(18:53 20/10/17) הלש םורופב tatu םיסאב םיקפוד הקק תחפשמ ,םויה לכ ,םויה לכ
    
(18:55 20/10/17) הלש םורופב tatu םדקומ רתוי אצוי היה tatu םא
       
(23:54 09/10/17) הלש םורופב tatu רבוטקואב 1-9 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(18:11 10/10/17) הלש םורופב tatu ישיש םגו
       
(18:13 10/10/17) הלש םורופב tatu םגו
       
(22:31 15/10/17) הלש םורופב tatu ישילש םגו
       
(22:57 18/10/17) הלש םורופב tatu ינש םגו
       
(23:02 18/10/17) הלש םורופב tatu ישימח הארנכ םגו
       
(21:22 17/10/17) הלש םורופב tatu טנרטניאה רזחש םשה ךורב
    
(22:18 16/10/17) הלש םורופב tatu הביסמהמ אוהה הייצרק וזיא
    
(22:20 16/10/17) הלש םורופב tatu טקש tatu -ל היה
       
(22:23 15/10/17) הלש םורופב tatu רזח טנרטניאהש םשה ךורב
    
(16:56 15/10/17) הלש םורופב tatu ףייע אוהש בותכל הצר tatu המ
    
(16:53 15/10/17) הלש םורופב tatu אכודמ אוהו לומתא עגמ tatu -ל היה הנה
    
(16:41 15/10/17) הלש םורופב tatu רוחבב בוש עיקשה ךכ לכ tatu
    
(16:08 15/10/17) הלש םורופב tatu הכיח tatu המל
    
(15:46 15/10/17) הלש םורופב tatu םיסאב םע תועובש המכ רבכ הקק תחפשמ
    
(15:07 15/10/17) הלש םורופב tatu ער דאמ ןשי בוש tatu
    
(15:32 14/10/17) הלש םורופב tatu לזאזעל ,לזאזעל ,לזאזעל
    
(15:33 14/10/17) הלש םורופב tatu רחמ ררקמה תא רדסי tatu זא
       
(14:29 14/10/17) הלש םורופב tatu לזאזעל ,לזאזעל
    
(14:31 14/10/17) הלש םורופב tatu המלש העש וילע זבזבש ללגבו
       
(13:43 13/10/17) הלש םורופב tatu תומי אוהש יאוולה םע רקובב םק tatu
    
(19:28 11/10/17) הלש םורופב tatu םינגלב השוע קובסייפ ,לזאזעל
    
(13:41 11/10/17) הלש םורופב tatu ימ םע ןיאו לייטל הצור tatu
    
(23:58 09/10/17) הלש םורופב tatu דואמ רחואמ ןושיל ךלה tatu
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ