תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(07:19 20/07/18) הלש םורופב tatu הדלוחה םע הרק המ חנעפל הסנמ tatu
    
(23:53 15/07/18) הלש םורופב tatu ילויב 8-14 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(22:16 18/07/18) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(22:50 17/07/18) הלש םורופב tatu לכשב tatu -ל הרפח המכ ,המכ
    
(18:38 17/07/18) הלש םורופב tatu םינברוחמה םיטישכתהש ירחא הזו
    
(17:58 17/07/18) הלש םורופב tatu תוירלג תבהואש תאזל בתכ tatu
    
(18:35 17/07/18) הלש םורופב tatu הזה קסעה ללגב ,לזאזעל
       
(22:27 15/07/18) הלש םורופב tatu םירבד המכ
    
(22:28 15/07/18) הלש םורופב tatu רוחבל םויה עגעגתה םואתפ tatu
       
(17:58 15/07/18) הלש םורופב tatu חכשו חכונ tatu המ
    
(15:34 15/07/18) הלש םורופב tatu דוע ןושיל חילצה אל tatu
    
(15:39 15/07/18) הלש םורופב tatu רכזנ אוה ,והשמ דועו
       
(01:39 15/07/18) הלש םורופב tatu ןברוחמ עובש ףוס הזיא
    
(01:36 15/07/18) הלש םורופב tatu תקלוחמה הרידהמ ןיירוחמה לש ומש חמי
    
(23:20 14/07/18) הלש םורופב tatu םירבג תלצנמש תאז לש שפיטה הפיאמ ,חתור tatu םואתפ
    
(23:22 14/07/18) הלש םורופב tatu םהמ אציו tatu לש םייחל רזחש הז תא הריכמש איההו
       
(23:30 14/07/18) הלש םורופב tatu ,קיפסמ אל לכה םאו
       
(23:42 14/07/18) הלש םורופב tatu חותרל ךישממ tatu
       
(11:42 14/07/18) הלש םורופב tatu חכש אוה ךיאו ,הא
    
(11:32 14/07/18) הלש םורופב tatu תודידבו תונקיר לש רקובל םק tatu
    
(11:40 14/07/18) הלש םורופב tatu קיפסמ אל הזה ארחה לכ םאו
       
(11:41 14/07/18) הלש םורופב tatu םירופיצו קורי ,עבטו הפ טקש וישכעו
          
(14:46 13/07/18) הלש םורופב tatu רחואמ ןושיל ךלה ,ףייע tatu
    
(14:47 13/07/18) הלש םורופב tatu הז הככו רחב tatu -ש המ הז
       
(02:59 13/07/18) הלש םורופב tatu הרילוחה לש ומש חמי
    
(23:54 08/07/18) הלש םורופב tatu ילויב 1-7 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(22:10 11/07/18) הלש םורופב tatu [ת"ל] ךשמה
       
(23:52 11/07/18) הלש םורופב tatu - ךשמה
       
(00:36 12/07/18) הלש םורופב tatu ישימח םגו
          
(00:00 12/07/18) הלש םורופב tatu ישילש םגו
       
(22:57 11/07/18) הלש םורופב tatu תיסודה הייצרקה לש המש חמי
    
(23:00 11/07/18) הלש םורופב tatu םיבצע ףקתהב tatu
       
(23:15 11/07/18) הלש םורופב tatu המש חמי ,המש חמי ,המש חמי
          
(23:27 11/07/18) הלש םורופב tatu תפוכיספה תא תבהואש תאז יבגל והשמב רכזנ tatu
       
(22:34 10/07/18) הלש םורופב tatu םיבצעמ לבוס tatu
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ