תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:24 17/02/18) הלש םורופב tatu הרילוחה לש תבה ךיא ,רכזנ tatu
    
(23:08 17/02/18) הלש םורופב tatu הזה ינלאמשה םוקמל תכלל ףיכ היה אל
    
(13:52 17/02/18) הלש םורופב tatu רחמ תונובשח לע רובעל ךישמהל הצור אוהש הזו
    
(14:57 17/02/18) הלש םורופב tatu םלועל קיפסי אל tatu הזה בצקב
       
(13:45 17/02/18) הלש םורופב tatu הזה קסעב עיקשה tati תועש שולש
    
(13:48 17/02/18) הלש םורופב tatu הלודג הרישע אלש םירבג תלצנמש תאז לע בתכ ךיא
       
(13:49 17/02/18) הלש םורופב tatu םירקסב םינתונש םילקש 15 -ה
          
(11:46 17/02/18) הלש םורופב tatu תיטסי'גאסמה לש הרצה תא ול ןיאש הדות דיגי tatu -ש
    
(11:22 17/02/18) הלש םורופב tatu רבעה לע רבוע tatu ,בוט
    
(10:35 17/02/18) הלש םורופב tatu םויה םג ער ןשי tatu
    
(02:16 17/02/18) הלש םורופב tatu הנתחתה ולש תבהש tatu -ל הליג אל הרילוחה
    
(02:18 17/02/18) הלש םורופב tatu םלועב ירמגל דבל tatu
       
(02:11 17/02/18) הלש םורופב tatu ידמ רתוי לכוא tatu
    
(02:18 16/02/18) הלש םורופב tatu לובסל ךירצ tatu חירסמ םש הברה ךכ ךכ
    
(02:03 16/02/18) הלש םורופב tatu םירה אלש רעטצמ תצק tatu
    
(12:05 15/02/18) הלש םורופב tatu רצק רתוי רעיש לע םלח אוה יכ ינבצע tatu
    
(22:23 14/02/18) הלש םורופב tatu בתכ רוחבה
    
(22:37 14/02/18) הלש םורופב tatu tatu תא ןבצעמ
       
(22:11 14/02/18) הלש םורופב tatu םואתפ tatu -ל רק
    
(23:49 11/02/18) הלש םורופב tatu ראורבפב 4-10 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(22:00 14/02/18) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(23:46 04/02/18) הלש םורופב tatu ראורבפב 3 דע ראוניב 28 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(21:53 07/02/18) הלש םורופב tatu ישיש םגו
       
(21:56 07/02/18) הלש םורופב tatu תבש םגו
       
(21:56 07/02/18) הלש םורופב tatu יעיבר םגו
       
(21:58 07/02/18) הלש םורופב tatu םגו
       
(23:02 07/02/18) הלש םורופב tatu ישימח םגו
       
(18:17 11/02/18) הלש םורופב tatu ישיש םגו
       
(21:45 14/02/18) הלש םורופב tatu ןושאר םגו
       
(21:30 13/02/18) הלש םורופב tatu רוחבה
    
(15:32 13/02/18) הלש םורופב tatu ליימל הנעי רוחבהש דחפ
    
(15:35 13/02/18) הלש םורופב tatu רוחבה לע יניצר טסופ בוש
       
(21:28 12/02/18) הלש םורופב tatu הרוחבה דוחייב ,םישוע םה שער המכ ,הטמלמ ולא
    
(22:25 11/02/18) הלש םורופב tatu תוירטפה לע הנע םואתפ רוחבה
    
(22:27 11/02/18) הלש םורופב tatu רמואש לוק שי וליאכ
       
(22:29 11/02/18) הלש םורופב tatu םוקמב tatu -ו
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ