תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

החלצהה תא בהא םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:54 16/06/19) הלש םורופב tatu ןמז הברה ול שיש בשח tatu ,לזאזעל
    
(23:52 16/06/19) הלש םורופב tatu ינויב 9-15 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(22:25 16/06/19) הלש םורופב tatu ומש חמי ,ןיירוחמה ,תספרמל אצוי tatu
    
(22:13 16/06/19) הלש םורופב tatu םתוא עומשל הצור אל tatu ,םיניירוחמה
    
(17:42 16/06/19) הלש םורופב tatu וישכע רבדמ ,ןיירוחמה לש ומש חמי
    
(13:43 16/06/19) הלש םורופב tatu והשמו תחאב עיגה ןיירוחמה ,ןיירוחמה
    
(16:53 15/06/19) הלש םורופב tatu שדוחה קר ,טולקי tatu -ש
    
(14:08 15/06/19) הלש םורופב tatu והשמ תושעל ול השקו ףייע tatu
    
(13:35 15/06/19) הלש םורופב tatu ער ,ער ןשי ,ער ןשי tatu
    
(13:36 15/06/19) הלש םורופב tatu םישנא םע תויהל בושח יכהו
       
(19:34 14/06/19) הלש םורופב tatu םיבצע הזיא
    
(12:22 14/06/19) הלש םורופב tatu שפיט דימת ,שפיט tatu
    
(01:59 14/06/19) הלש םורופב tatu םוטאל רדחב ומצע תא רוגסל ךירצ tatu ,הא
    
(01:34 14/06/19) הלש םורופב tatu םיניירוחמה לש םמש חמי
    
(01:36 14/06/19) הלש םורופב tatu שארב ומצעל ץיברהל וישכע הצר tatu
       
(01:38 14/06/19) הלש םורופב tatu tatu לע הלפנש הלודג יכה הרצה וז
       
(10:02 13/06/19) הלש םורופב tatu םיניירוחמה לש םמש חמי
    
(10:05 13/06/19) הלש םורופב tatu ןיא ,ןורתיפ ןיא ,והז
       
(23:47 12/06/19) הלש םורופב tatu דוע בותכל הצר המ רכוז קוידב אל tatu
    
(23:34 10/06/19) הלש םורופב tatu ינויב 2-8 םיעוריא רוזחש םגו םיבוט םירבד המכ
    
(23:27 12/06/19) הלש םורופב tatu ךשמה
       
(22:51 12/06/19) הלש םורופב tatu םמש חמי ,םיניירוחמה
    
(22:51 12/06/19) הלש םורופב tatu לוכאל ןמז ראשנ ישוקבו
       
(15:17 12/06/19) הלש םורופב tatu בתכ אל אוה המ
    
(15:15 12/06/19) הלש םורופב tatu רקובב עבראב החיבנ התיה ,ארח הזיא
    
(15:15 12/06/19) הלש םורופב tatu ול ערו ףייע tatu
       
(22:42 11/06/19) הלש םורופב tatu תועט השע tatu
    
(22:42 11/06/19) הלש םורופב tatu tatu ךבסותמו שפיט הזכ
       
(20:37 11/06/19) הלש םורופב tatu הרורצ הרצ ,םיניירוחמה
    
(21:17 11/06/19) הלש םורופב tatu םיניירוחמה לש היזיולט ,לזאזעל
       
(23:42 10/06/19) הלש םורופב tatu שער הברה םדוק השע ןיירוחמה דליה
    
(19:36 10/06/19) הלש םורופב tatu tatu לש םייחל רזחש הז לש הרבחה הרשקתה ,לזאזעל
    
(16:35 10/06/19) הלש םורופב tatu הז תא בותכל ךירצ אוהש קו'ג tatu -ל סנכנ םואתפל
    
(16:10 10/06/19) הלש םורופב tatu ףייע ,ףייע tatu
    
(12:38 10/06/19) הלש םורופב tatu ול ער דואמ ,tatu -ל ער דואמ דואמ
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ