תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ךוניחב בושקתה ןוזח םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(16:53 18/12/01) יטרג הנינפ ךוניחה תכרעמ לש "בושקתה ןוזח" תומישי תניחב
    
(18:47 19/12/01) רואנ ריאי הריתסה תלאשל הבושת
       
(21:00 19/12/01) יטרג הנינפ ישיא בשחמ שוכרל םירומ דודע
          
(22:21 20/12/01) לג הריפוא ריאי תובקעב הנינפל הבושת
             
(12:39 22/12/01) יטרג הנינפ הריפואל הבושת
                
(18:25 22/12/01) לג הריפוא הכימתהו דודיעה ןיינעב
                   
(07:30 25/12/01) הוונ ריאי הריפואל הבוגת
                      
(14:12 25/12/01) לג הריפוא ריאי ייה
                         
(17:17 25/12/01) רינש הרש הנינפל הרשמ
                   
(23:18 25/12/01) יטרג הנינפ הרשל הבושת
                      
(21:02 25/12/01) וסיז הנח הבוגת
          
(11:01 26/12/01) יטרג הנינפ הנחל הבושת
             
(15:53 20/12/01) עובירב ימסר ימסר בושקת ןוזח
       
(16:58 23/12/01) יונ השש הבוגת
       
(13:17 24/12/01) רפלש ילינ בושקתה ןוזח
       
(19:37 25/12/01) ינומיר ימימ הנינפ לש ןוזחה לע
       
(23:41 25/12/01) יטרג הנינפ ימימל הבושת
          
(13:06 30/12/01) יש תנע בושקתה ןוזח
       
(21:38 01/01/02) יאמ היתב ךוניחב בושקתה ןוזח
       
(19:15 02/01/02) יטרג הנינפ היתבל הבושת
          
(17:40 03/01/02) וסיז הנח [ת"ל] הנינפו היתבל הבוגת
             
(17:49 03/01/02) וסיז הנח הנינפו היתבל הבוגת
             
(21:13 02/01/02) שמ סיריא ךרדה תליחת - תורטמ תבצה
          
(17:54 04/01/02) יטרג הנינפ תורטמ תבצה ןיינעב סיריאל הבושת
             
(19:14 02/01/02) ןח לגיס היגוגדפהו היגולונכטה לע
       
(22:55 04/01/02) יטרג הנינפ לגיסל הבושת
          
(22:54 02/01/02) levi iris from iris to pnina
       
(22:35 03/01/02) גרטי פנינה An invitation to English teachers to join the forum
          
(16:05 03/01/02) קרב-םרוק הרדנס לועפתב םיישק-ךוניחה תכרעמ בושחימ
       
(22:26 04/01/02) יטרג הנינפ לועפתב םיישקה ןיינעב
          
(17:00 15/01/02) רואנ ריאי ? ל"וחב היה ךיא
             
(21:16 15/01/02) יטרג הנינפ ל"וח
                
(15:03 02/11/09) לג לג ןיינעמ
             
(20:21 02/11/05) י ימח ארשי יגח יאשונב םיעוראו םינג רפס יתבל םינודיחו תולעפה תואנדס
    
(15:02 02/11/09) לג הירוא אנדס
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ