תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

לארשיב םילג תשילג םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(14:38 23/10/05) דז-ןהכ ןריל תונומת יל שי סנכיהל הווש>------הפילח+ןשלג רכומ
    
(18:10 21/09/12) גדש שגשד הבושת
       
(19:25 07/09/12) ובק וקעי ?השילג גוח
    
(23:04 20/07/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  םיסופת םירירש רורחש
    
(15:37 28/05/12) cohan izhack השילג תיזחת
    
(15:36 28/05/12) cohan izhack השילג גוח
    
(15:35 28/05/12) cohan izhack השילג תנטייק
    
(13:35 10/02/05) GOOD MONEY ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(16:15 09/08/05) תבש רב !!.. רוביד שי יסייאל יילא יסנכת
       
(16:17 09/08/05) תבש רב ..'ושמ תעדל ךירצ ינא יסייאל יילא יסנכ ףסכה אשונב
       
(16:51 14/09/10) ינמ דוד ןיינעמ עמשנ
          
(15:58 26/08/10) ןרק יזח  ,תיבה דע יוסיע,הפיחב יעוצקמ יוסיע
    
(09:31 16/01/05) ןמכיפ רהוז הריכמל חור תשילג ךרעמ
    
(11:42 18/01/05) לוזב םינוקית רתויב לוזה ריחמב םינשלג ןוקית
       
(14:46 09/06/05) ןלוג ה'צוג [ת"ל] הסאב הזיא
          
(15:15 03/08/10) ינמ דוד םילג שי חור שי
          
(16:38 28/04/08) eliel shelly !!!םיה בצמ -רישי רודיש
    
(20:04 13/12/07) WORK הדובע !!םתוא ףוסאל אוב-ךיילע םילפונ םילקש
    
(00:43 15/10/07) A רימא [ת"ל]
    
(04:17 14/10/07) כ ןורש !םירקסל םיושרד
    
(19:40 13/03/07) E B עוריא
    
(11:15 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(23:02 07/08/06) א ימיי'ג םיבוט םיריחמבו ישיא אובייב םידרובטייקס
    
(00:48 20/05/06) .. . www.livesports.co.il/forum
    
(11:09 14/05/06) אטוג ןח 2005 ףרסרטניא ןשלג
    
(22:25 15/03/06) שדב רוצ OCEAN KAYAK יקאיק
    
(10:59 25/01/06) zoom aquazoom aquazoom לש שדח ןוטריס
    
(14:48 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(23:57 14/12/05) tu tutsi ..ורעטצת אל - האירקל תוקד 5 ושידקת...םולכמ םיפלא תושעל ךיא
    
(09:21 09/12/05) eyal doron !!!! הבוח רתא
    
(11:06 19/11/05) יח ןייעמ ! הריכמל השדח השילג תפילח
    
(00:37 09/08/05) יקציברו לט יניצר םיליחתמל לקש 350 דע ןשלג שפחמ
    
(19:57 30/10/05) ערוז ינוי ןשלג תרחכמ
       
(13:48 22/09/05) שמש לג !לוזב השילג תנפוא
    
(14:47 21/09/05) ל ל םניח טעמכ ףסכ עצבמ ,םויה קר םכליבשב קר
    
(14:33 14/09/05) ינא ינא אב ףסכ ףסכ
    
(11:56 14/09/05) רוג ףסא לוסיח תריכמ
    
(22:49 28/08/05) ןורהא יקוש קאייק
    
(15:23 23/07/05) רציפש םתור !!!םילג תשילגל םיסרוק
    
(21:34 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ