שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

ןילופ יאצוי תוליהק םורופ

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(10:10 08/04/13) גרבנייטש רוא-בא הקבר בונאשכ -ץרוק תחפשמ
    
(22:40 13/05/13) ןירפלה הרורד ץרוק
       
(22:56 05/10/22) .ה עשוהי בונאשכ - ץרוק
       
(17:36 11/06/22) םואבנגייפ בקעי [ת"ל] ןילבמד
    
(09:01 05/10/19) ולש םייח kolki תליהק לע עדימ
    
(09:31 13/08/13) יול היתב רפסו םילוצינ שופיח
    
(21:40 22/09/17) ץווש קחצי ונבוד
       
(11:06 02/10/13) נ יחימע Tarnopol - לופונרט יאצוי
    
(01:49 16/04/14) ןרפלה ידע לופונרט יאצוי יתבסו יבס
       
(18:31 06/01/17) אנהכ ילתפנ [ת"ל] לופונרטב החפשמ ינב לע עדימו שופיח
       
(15:53 10/01/17) דנברה ינוי לופונרט
       
(17:01 10/01/17) דנברה ינוי לופונרט
       
(22:17 01/10/13) נ יחימע לארשיב םיררוגתמה לופונרט ידוהי יאצוי רותיא
    
(02:43 16/11/13) ןמכואב קירא לופנרטמ לרפו ץכ יבצ חספל דכנ
       
(16:41 13/02/14) adlerstein רשנ ריאי לופונרט אצוי יבא
       
(22:03 10/09/14) קיסב הקבר לופונרט
       
(05:45 25/09/15) רנידנוז דוהא (?גורקרסוו) ינלופ קדנומל רשק שפחמ
          
(15:07 04/04/15) גנילדרבצ תיבל רגנל הרופצ לופונרט אצוי באל תב
       
(18:38 24/05/15) רמה לאירזע [ת"ל] לופונרט אצוי/דילי היה רמה (סוכרמ)יכדרמ יבא
       
(18:27 13/06/15) ןיילק ירוד [ת"ל] .םש וראשנ ותחפשממ לודג קלח - לופונרט זוחמ- הלבובמרטמ .יבא
       
(15:45 06/05/16) אריפש הנליא [ת"ל] לופונרט יאצאצ
       
(18:27 06/01/17) אנהכ ילתפנ [ת"ל] האושה דע לופונרטב ויחש החפשמ יבורק שופיח
       
(21:01 12/07/16) טלבנזור יסוי ץירוק ריעה
    
(13:03 14/07/12) קרב ןנור ןיצינשירק ,דרבלוק
    
(00:47 08/05/16) סקופ יסוי ןיצינשרק הרייעה לע תועידי שופיח
       
(13:54 13/05/16) רב ןמריב הנינפ 2016 ינויב םישרוש עסמל תעסונ
          
(08:16 16/04/16) ץיבקטונ בד ןילופמ תורייעו םירע יאצוי ינוגרא
    
(23:41 26/12/15) קרמיונ לבנע לארשיב ןילופ יאצויבש םיקיתווה ירחא שופיח
    
(10:56 27/10/15) ץיבקטגור) בגר יבא ןילופב קסע חותפל הצור ינא
    
(22:17 19/03/15) ןומצע ןונמא ןילבולב תירבעה הפשב ךירדמ
    
(20:22 30/10/14) רצילרג הליצ בונרט
    
(00:25 03/09/14) הדש השמ ןילבולמ רלדא , גרבסבלה תוחפשמ
    
(11:40 02/10/13) נ יחימע לופונרט יאצוי יאצאצ
    
(20:19 28/04/14) שריה הטינא לופונרט יאצאצ
       
(21:02 26/07/14) רבוסס המיד לופונרט האוש ילוצינ לש ישילש רוד ינא
       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ