שיחת ועידה משאל תקנון הפורום דואר למנהל הקבוצה חזרה לאתר אינדקס דיבורים הוסף פורום משלך, חינם! שרת קבוצות הדיון לאינטרנט ולאינטראנט

ןילופ יאצוי תוליהק םורופ

תועדוה
(דומעה שארב תועיפומ םורופב תונורחאה תועדוהה)
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(00:23 22/08/11) רדא לכימ בונרט יאצוי ןוגרא
    
(19:32 13/08/13) רדא הליג רדא לכימ םע רשק רוציל תשקבמ
       
(14:39 14/01/14) רבה יליל תואנקויד
       
(19:14 11/11/11) ןמיירפ תור בונרט יאצוי ןוגרא לע םיטרפ שופיח
    
(19:26 13/08/13) רדא הליג בונרט לע עדימ שופיח
       
(01:58 08/05/11) ןמצלז רלמ רבנע גורטסואמ ןמצלז תחפשמ
    
(15:07 15/04/13) ןייטשנרוב יבוק ןמצלז םהרבא
       
(20:04 08/04/13) יאבג ירימ קסנולפמ וקסיבזנזב 'שמו ונדורגמ רביא תחפשמ
    
(01:08 28/03/13) רהוז באוי רונ - ץיר תחפשמ
    
(17:26 24/04/11) עובלג ריש בונאי הרייעה
    
(18:02 05/01/13) לט ןולא שפחמ ינא םג
       
(19:19 09/02/13) רבה יליל בונאי הרייעה
       
(20:20 20/01/13) ןונבא ירוא יירוגליבמ ןייטשנייא
    
(22:25 16/07/11) ולש םייח KUC ץוק תחפשמ -םיבורק שופיח
    
(16:17 18/01/13) ןייטשנרב רינ ץוק
       
(22:58 13/11/12) וה לעי בונאשכמ רביירש-רפוס החמש
    
(23:47 24/10/12) גרבסיו ןורהא לארשיב הנבור תליהקל תיתנש הרכזא
    
(10:08 22/10/12) ילאומש שוש יקצינקלוא 'פשמ- הבונורוו הריע
    
(09:37 14/08/12) תימע רמת ןילבול תפנב הקפיקלו'ז תליהק רכזל ילאוטריו לטייטש
    
(13:00 29/07/12) ןדימ השמ הבוחטסנ'צ
    
(14:24 13/07/11) ץרווש הדוהי םיבורק שופיח , בוי'צמ הרייעה
    
(00:34 13/07/12) דנרב השמ בוי'צממ ץראווש תחפשמל רשקב
       
(08:35 02/07/12) ןמסרפ הדרו ינראסו גורטסוא
    
(10:50 24/06/12) םילשורי םשו די םשו די לש "םיתעה ןיב" תיתרבחה תשרה
    
(20:13 10/03/12) ימהרבא ריאמ הליהק שופיח
    
(22:26 11/03/12) גרבסיו ןורהא בקעי ןיזיירד-הירדנסכלא תליהק
       
(00:16 19/04/12) רזל ןד הירדנסכלא
       
(08:44 18/04/12) פ םרוי 19/4/12 - ןילבול ישודקל תיתנשה הרכזאה
    
(11:32 03/01/12) ןרוא ילא ןילופב םירקוח
    
(19:07 31/03/12) לג ילא ...ילאוטקא ןיידע הז םא
       
(23:45 17/03/12) ג דהוא הקסלדופ הלאיב ידוהיל רשקב עדימ וא תורוקמ שפחמ
    
(12:08 14/02/12) רנימק הינה םהרבא רליש לע םיטרפ שופח
    
(16:04 10/01/12) ס לאינד ןילופ תודהי תודלותל -ילאוטריוה לטעטשה
    
(13:15 07/04/10) ןמטג היער גורטסוא ריעה יאצוי תשפחמ
    
(09:22 10/04/10) לברא םירפא גורטסוא
       
(18:33 18/04/10) ןושש ההלב בובלו קצול גורטסוא הנבורל הצובק
          
(18:51 05/12/10) ןמנרוה-ןילב יפיצ הניארקואב (הרטסוא)גורטסוא ריעה
          
(10:24 21/06/11) םירפא לברא גורטסוא
             
(10:27 21/06/11) םירפא לברא גורטסוא
             
(15:55 12/07/11) םירפא לברא גורטסוא
             
(10:46 31/12/10) השרוו ןילופ-ימולש תוצובקו תוחפשמל ןילופב תירבע ירבוד גהנ+ךירדמ
          
(03:49 22/05/10) טלבניו חנ םיבורק - גורטסוא
       
(07:30 01/06/10) טסנוק הכלמ גורטסוא
       
(02:03 26/11/10) טלבניו חנ גורטסוא
          
(18:53 06/02/11) שיבייפ הנשוש רשק
       
(19:58 20/08/11) גרבנצר הרש גורטסוא
       
(16:37 24/12/11) טלבניו חנ גורטסוא
          
(13:06 06/12/11) רינ תימע גורטסואב דלונ ילש אבס
       

מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ