תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

םידימלתל תובשקותמ תומישמ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(09:39 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(14:58 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(02:19 02/12/04) a stav פל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(08:21 16/07/04) matalon menashe תליאב שפונ תריד - ץיקה תשפוחל םישפונלו םידימלתל.
    
(15:19 08/06/04) .ל לעי !!!!!!!!!הבושח המישמ םג -ץמאמ אלל -בר ףסכ
    
(15:22 08/08/03) הגו םעונ ...ברמ ייה
    
(07:53 27/02/02) ברמ ...םורופה תקשה
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ