תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןילטייצ םיבוט יכה םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(23:01 15/05/02) ןילטייצמ קחצי 10 הלטמ-תומליד
    
(02:51 18/05/02) ןזרוק יבש תוטושפ אל תומליד
       
(22:41 18/05/02) ןילטייצמ קחצי יבשל הבוגת
          
(11:30 27/05/10) גנולזש ידורט רותלא
       
(10:22 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(14:59 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(09:16 20/02/05) GOOD MONEY ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(02:20 02/12/04) a stav פל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(08:21 16/07/04) matalon menashe תליאב שפונ תריד - ץיקה תשפוחל םישפונלו םידימלתל.
    
(15:24 08/06/04) .ל לעי !!!!תוחפ אל בושח-ץמאמ אלל ףסכ
    
(09:37 06/08/02) םואב ןתנוי עדימו תויפרגוילביב
    
(23:50 08/09/02) ןילטייצמ קחצי תילאוטריו היירפס
       
(10:12 13/01/03) ןילטייצמ קחצי ןויסינ
       
(23:03 12/11/02) ןילטייצמ תונעדימ זכר קחצי םיירוטסיה םיסלטאו תופמ
    
(23:13 22/10/02) ןילטייצמ קחצי תונעדימ - השדחה םידומילה תנש
    
(01:33 09/09/02) ןילטייצמ קחצי ינש תיב ימיב הגהנהה
    
(01:09 09/09/02) ןילטייצמ קחצי לודגה דרמה
    
(22:39 04/06/02) ןילטייצמ קחצי ןווקמ םויב םורופב הדובעל אמגוד
    
(01:51 28/05/02) a ronen םולש םורופה להנמל
    
(00:43 20/05/02) ןילטייצמ קחצי םירוביד סקניאל םורופה ףוריצ
    
(14:12 14/05/02) ןילטייצמ קחצי תונעדימ ירומל 10 הלטמ
    
(10:27 15/05/02) חלפ הפי ימק 10 הלטמ תומלידל הבוגת
       
(10:50 15/05/02) ןיצ השמ 10 הלטמ - הבוגת
       
(13:32 15/05/02) ןזיירפ הואנ ימקלו קחציל הבוגת - 10 הלטמ
       
(10:25 19/05/02) ןהכ תירש 10 הלטמ תומלידל הבוגת
          
(12:07 19/05/02) ןרוג יפר תומלידל הבוגת 10- הלטמ
       
(21:47 19/05/02) ןילטייצמ קחצי !!! ןויער
          
(21:27 09/05/02) קסיז קחצי םיאבה םיכורב
    
(11:00 14/05/02) יקסבלקני ילרוא !הירוטסיהב תודובע יבתוכל -המח הצלמה
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ