תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

יטילופ םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(18:24 27/02/15) יררה לייא ןשיה רודה לש םיגיהנמה ומלענ
    
(14:57 29/10/12) 'ץיבוברוט ילש הקיטילופ םכתוא ובזע
    
(19:29 13/06/13) שמש ילש ןוכנ
       
(12:36 31/12/08) דורמנ 1יגיג הרבסהל ופרטצהל
    
(16:00 13/06/10) רלדנה השמ דעב ינא
       
(15:02 18/08/10) ינמ דוד הריחבב קקדוצ
          
(09:21 29/07/10) ינמ דוד ? רמוא הז המ
       
(12:03 03/09/08) סאמת ירליה !הילע רתוול םיכירצ ונחנאו לכה לע הרתיו רבכ איה
    
(09:29 10/08/10) ינמ דוד .. הבר הדות
       
(00:15 24/12/06) תוגוזב גוז תוגוז יפוליח 050קיראו ןא לש תוביסמב קר תוגוז יפוליח לש שגפימב שדחמ בהאתהל
    
(09:26 29/07/10) ינמ דוד הבוט הצע
       
(09:32 29/07/10) ינמ דוד הבהאה
       
(12:51 13/08/06) ןהכ ןויס !!!!תולקב ףסכ תושעל
    
(09:31 29/07/10) ינמ דוד החלצהה לע הדות
       
(21:45 21/02/06) ל השמ !םינפל רתא ולבק םישנא
    
(16:04 13/06/10) רלדנה השמ קודבנ הלאוו
       
(09:29 29/07/10) ינמ דוד רתוי קזח והשמ לבק
       
(10:39 29/06/06) conceptic conceptic השדח תילארשי פא טראטס תרבח
    
(17:16 06/06/08) א א [ת"ל] העדוה
       
(09:29 29/07/10) ינמ דוד םירוביד לכה
       
(11:48 13/07/08) םהרבא ןר לארשיב םיניינעה ךלהמ תא עובקלו עיפשהל תלוכיה
    
(09:28 29/07/10) ינמ דוד ?יקסרודמא לכימ
       
(11:15 22/04/07) ןמכלב ילא [ת"ל] תנסורמ יתלב תומכב םינמוזמ לבקל הלק יכה ךרדה
    
(09:27 29/07/10) ינמ דוד עצבתהל לוכי הז ךיא
       
(23:00 25/11/06) תבשא ןורהא ןויצמ אצת הלומעת
    
(09:25 29/07/10) ינמ דוד בישקהל ךל יאדכ
       
(22:06 13/09/07) יול יאתבש רתוי בוט יל היה ץיבשואב
    
(09:23 29/07/10) ינמ דוד ..עומשל בוצע
       
(03:24 01/08/07) איג איג !ןאכ חישמה םירבח
    
(16:06 13/06/10) רלדנה השמ דבוע אל רתאה
       
(18:20 23/06/10) יול לג ...ילואש וא
       
(14:20 26/08/06) יול יאצבש ילארשיה לאמשה לע
    
(16:03 13/06/10) רלדנה השמ םיעורג םינלאמשה
       
(11:44 16/09/08) זפ לאינד םייניעה ךרד תרבוע 2008 תוריחב ןייפמקב החלצהל ךרדה
    
(16:02 13/06/10) רלדנה השמ ןוכנ
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ