תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

יחרזמה םונהיגה םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(18:28 27/07/05) ילואש קיציא םילשורי ר"תיב
    
(14:56 05/08/10) ינמ דוד ..ונחצינ
       
(09:42 05/08/08) - ריאי bux.to - טנרטניאב ףסכ תושעל ךירדמה
    
(16:11 07/05/08) רנשריק הרש !!!!דבוע הרכשא הז
    
(17:03 16/10/07) K WORK !םירקסל םישורד
    
(23:27 07/10/07) ןמדלוג יבא סנכ?הקד ךל שי
    
(23:27 07/10/07) ןמדלוג יבא סנכ?הקד ךל שי
    
(15:57 20/04/07) ןמכלב ילא םינמוזמ דאמ הברה חיוורהל רתויב הלקה ךרדה
    
(21:41 08/03/07) sa d !וסנכ
    
(09:57 08/01/07) 0508549434 תוגוז יפוליח 0508549434 קיראו ןא לכו ...דחיב םהינש ...ףרוחב קיראו ןא לש תוגוז-יפוליח תוביסמ
    
(22:13 13/11/06) yoyo goopy money,money
    
(11:03 09/11/06) יררה הילג ש ?תושעל ךירצ המ ,תיבה דע שדוח לכ ח"ש3000 לבקת דחא לקש תרומת
    
(20:28 12/10/06) peshtol peshtol !?יראלולסה רישכמהמ ץמאמ אלל ףסכ חיוורהל םיצור
    
(03:45 12/10/06) איגש יעור ???לודגבו ףסכ חיוורהל םיצור
    
(02:48 23/05/06) נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח נה תויזטנפה קיראו ןא לצא 0508549434 תוגוז יפוליח םיה דיל הליוב תוגוז יפוליח ל ישילש םויב תוביסמ
    
(14:42 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ!םירמוא םתס םלוכ אל דבוע תמאב הז
    
(18:01 24/11/05) Kingdom Brain תיב ירועשב הרזעל רתא :הצלמה
    
(15:58 12/09/05) ינא ינא הנחוא תא רתיפ קמדיגש לבח
    
(16:49 02/08/05) םימחר םעונ תשרב םח יכה רתאל וסנכ
    
(19:17 09/07/05) יאלוזא הדומח !!ירשפא הז ?םולח םישגהל הצור
    
(13:23 05/07/05) byob y !ןמוזמ!!!םכילא םג העיגמ הלודגה ףסכה תרשרש
    
(18:45 18/06/05) grin avi תולקב ףסכ חיוורהל
    
(10:24 02/05/05) ימינונא והשימ !!יתימאו דבוע הז!!!לודג ףסכ חיוורהל
    
(15:22 02/03/05) יריאמה תרפא קו ראוד תאירק רובע םלשמה רתא-בשחמה ךרד תיבהמ דובעלו חיוורהל
    
(01:31 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(23:41 04/10/04) תובוטהו תופיה !!! קיראו ןא לצא הנידמב הבוטה הביסמה- ? םכלש תוינימה תא ורפשת דציכ
    
(19:02 03/10/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא קיראו ןא לצא תונרקס ךותמ היווח
    
(00:56 31/08/04) man yeap םיבתכ םישורד
    
(23:42 24/07/04) ....הלב הלב ךורב !!!!רוזחת דוע הירפמיאה
    
(11:28 01/07/04) .ל לעי !!!!!!!!ףסכ הברה הברה...ףסכ
    
(21:45 26/06/04) רוהוצהמ ישילש ימיב תוגוז יפוליח ליחתמ ץיקה לביטספ ליחתמ ץיקה לביטספ
    
(16:09 15/03/04) ןהכ יבוק ייח תבהא לאימרכ לעופה
    
(19:09 05/02/04) גגח םוחנ םילשורי רתיב
    
(14:27 24/11/03) !םונהיגל םיאבה םיכורב בוהצ ןודש ררררררררררררררררררר"תיב הללאאיי
    
(17:28 08/07/02) יול םריבא םיטרפל וסנכ !רתוי םדקתמ םורופל ונרבע
    


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ