תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

הבוהצ הניבג םורופ

םורופה להנמ תעדוהלתועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(13:03 17/09/18) ןיד יכרוע דרשמ CNK  ונילע תצק
    
(20:39 08/04/13) aיקסובמס ריפוא םיצע ןסחמל סנכנ והשימ
    
(19:42 13/06/13) שמש ילש קוידב הז המ
       
(21:26 13/06/13) וקלט קיבוד הבוהצ הניבג
          
(12:07 22/10/13) רב לוגרמ השקבב וסנכ
       
(12:07 22/10/13) רב לוגרמ [ת"ל] הפל םג וסנכ
          
(00:39 02/11/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  תיבה דע יוסיע-לכואה ירחא הוולש עגור
    
(17:10 20/05/07) ימיכח רורד ?תצק קוחצל םכל אב
    
(09:54 13/06/09) פייח לש קיחצמ
       
(10:08 13/06/09) פייח לש דואמ
          
(10:15 29/07/10) ינמ דוד ןמזה לע לבח
       
(16:27 28/12/11) ק תנסוא ריש
          
(15:48 29/10/12) בוקרמ קחצי ללכב קיחצמ אל הז
       
(17:16 22/08/06) ש ינור !!ףוחד וסנכ !?הכפהמ השוע EC תרבח
    
(16:43 05/10/06) םויוב הינה תמסרופמ קיפסמ אל הרבחה
       
(10:20 29/07/10) ינמ דוד לודג דרשמ
          
(16:45 05/10/06) tsivoni tsvia eec תרבח
       
(16:45 05/10/06) רוד הנשוש תרכומ אלו העודי אל הרבח EC 'בח
       
(16:46 05/10/06) יקסניול ינונ תינויקיק הרבח
       
(16:13 22/07/10) ינמ דוד םכל הדות
          
(16:47 05/10/06) םולש-ןב דרו esc תרבח
       
(15:07 18/08/10) ינמ דוד טסוט וישכע
          
(11:26 20/12/07) ריבד ירבג רשקה תקמעהו תרשעה יגוז ישעמ זאסמ תואנדס םייחה לכל םיקוניפ
    
(16:10 06/01/09) שובד רומיל בוטו הבבס עמשנ
       
(10:22 29/07/10) ינמ דוד ולאה םייחה שבד
       
(12:56 13/08/06) ןהכ ןויס !!!!תולקב ףסכ תושעל
    
(09:10 27/01/08) תינומלא הנוא הטיש
       
(10:49 17/11/08) רוד הנור [ת"ל] הנימאמ אל ינא םג
          
(10:17 29/07/10) ינמ דוד ? בוט ןושיל ךיא
       
(10:21 29/07/10) ינמ דוד דיגהל יל אב
       
(15:23 07/05/08) רנשריק הרש !!ינואג טושפ ןויער
    
(16:12 15/09/09) אתשקשיק רב םיטושל ןוחלקמ
       
(10:21 29/07/10) ינמ דוד יתמ דע יל ודיגת
          
(10:17 29/07/10) ינמ דוד םייחהמ קנע
       
(01:30 01/02/10) רומ ןדיע םיחפנתמ
    
(10:16 29/07/10) ינמ דוד ךל באכ אל המ
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ