תויורכיה תוינק טא'צ תונורחא תועדוה רשק רוצ ןונקת

ןויבס רפס תיב םורופ
תועדוהה לכ תא רוגס     תועדוהה לכ תא חתפ

(11:52 04/08/18) יחרפ הליג רואמ רגרפ יתור לע דואמ המח הצלמה
    
(10:14 03/09/12) הפיחב יעוצקמ יוסיע יזח  חמשמ עוריאל הנתמ וא העתפה
    
(12:34 12/03/13) רוזמ תירונ העתפהב םיחרפ יחולשמ
       
(10:25 04/04/13) ןויחוא לטימ יל קיזמ היה אל
       
(11:39 06/03/05) ש דיויד .חתפנ שדח םורופ
    
(16:04 05/08/10) ינמ דוד ..םינפל הייצקרטא
       
(20:44 30/12/08) ןהכ shoosh23 !!החלצהל ופרטצתו וסנכ ????םייעובש ךות ח"ש 10000 חיורהל םיצור
    
(07:54 21/05/07) IL eModels תוינמגוד
    
(16:47 01/01/07) יתוער יתוער !ץלמומ ! לוזה ליזב םי'זאסמ
    
(08:52 21/11/06) ריבד ירבג היוחו םיקוניפ-יגוז*ישיא*בצמ לכל זאסמ%100
    
(12:50 15/11/06) yoyo goopy money,money
    
(14:03 09/06/06) לטמ השנמ -1 םירמיצ - שפונ תוריד - רויד תודיחי - םירדח תליאב הרכשהל
    
(09:17 20/12/05) dga ode !תופטעמ ןומה יתלביקו יתיסינ! דבוע תמאב הז
    
(11:19 13/09/05) ינא ינא אב ףסכ ףסכ
    
(12:59 17/06/05) ז יבצ !!! תולקב ףסכ ןומה ןומה תושעל ךיא
    
(00:04 26/05/05) ץרה ןורי ... ףוסה דע אורקל יאדכו תילגנא דחוימבו תופש דומיל תינכות
    
(12:33 27/04/05) 0000 ןיישקדורפ וגוה תופיו םיפי
    
(12:30 27/04/05) 0000 ןיישקדורפ וגוה 16-18 ליגמ תופיו םיפי
    
(10:38 08/02/05) MONEY GOOD ???..השק דובעל ילב ףסכ חיורהל םיצור
    
(21:51 02/02/05) רמת תינצילה רמת רמת
    
(02:11 02/12/04) a stav !ספספל רוסאש ינואג ןויער !תולק ילקב בר ףסכ חיוורהל ךרדה
    
(17:47 16/01/05) והזו ןויס ??הזה הטרחה הז המ
       
(22:55 04/10/04) תובוטהו תופיה !!! קיראו ןא לצא הנידמב הבוטה הביסמה- ? םכלש תוינימה תא ורפשת דציכ
    
(02:37 16/09/04) הנידמב הבוטה הביסמב קיראו ןא לצא הבוט הביסמב הליחתמ הבוט הנש
    
(18:45 08/09/04) ןמרמה רפוע "תוילקיזומ תוקפה רפוע"
    
(18:44 08/09/04) ידרו ילרוא תונונגס ןווגמב םישדח םיריש - ידרו ילרוא תרמזה
    
(06:37 11/06/04) matalon menashe .ימוי סיסב יפל םיגחו תושפוחל םירדח 3 תריד תליאב הרכשהל
    
(11:23 08/06/04) .ל לעי !!!!!!ףסכ הברה הברה...ףסכ
    
(12:26 21/05/04) soika ןימינב ןרילא !!!שמש אלל ףוזיש-ץיקה לש שדחה טיהלה
    
(09:49 07/05/04) הרישע תלטבומ !!!!וססהת לא וסנ ינומכ ורשעתת םנכמזמ תוקד 5
    
(16:58 05/09/03) םולב יתור תמוסרפל הרענו רענ תשפחמ
    
(01:54 21/11/02) זועמ םיעוריא א.א החמש לכלו תוביסמל תדלוה יימיל
    
(01:32 06/11/02) ןמרמה רפוע !!! ץימחהל רשפא יאש הנתמה - קישוקסיד
    
(21:05 15/10/02) ןמרמה רפוע "תוילקיזומ תוקפה רפוע"
    
(15:17 20/08/02) ןהד זרא רפסה תיב רתא
    
(21:57 03/10/02) ימוחנ הנרוא םילוחא
       


מ"עב קטביטקא ידי-לע המקוה וז ןויד תצובק

"םירוביד" -ב םניח םורופ חתפ